O naszym stowarzyszeniu - Gminne Organizacje Pozarządowe

Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa „Mieczewo – nasze miejsce” oficjalnie za- istniało w maju 2012 r., jednak działalność swoją prowadzi od roku 2010. Zaczynali jako 19-osobowa grupa członków założycieli, aktualnie jest ich 50, w tym trzech człon- ków honorowych. – To dużo osób, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ogromny prze- dział wiekowy i przeróżne środowiska, z których się wywodzimy – uważa prezes zarządu stowarzyszenia Roman Kolankiewicz.

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest integracja mieszkańców Miecze- wa oraz wszelka działalność ukierunkowana na poprawę warunków życia w sołec- twie. Stowarzyszenie bardzo ściśle współpracuje z Sołtysem Mieczewa i Radą Sołecką. Wiele z działań skupionych jest na remontowaniu starej świetlicy wiejskiej i przekształcaniu jej otoczenia tak, aby było to miejsce przyjazne i zachęcające do wspólnego spędzania czasu. – Organizujemy wiele imprez tematycznych i dbamy o krze- wienie ducha sportu, w listopadzie utworzyliśmy sekcję sportową petanque – relacjonuje R. Kolankiewicz.

Miłośnicy Mieczewa zrealizowali już wiele ciekawych projektów i inicjatyw. Wśród nich bardzo ważne są Dożynki w Mieczewie, które wróciły jako coroczna tradycja po wielu latach, a w roku 2013 przybrały taki rozmach, że goście z okolicznych miejs- cowości sądzili, iż to Dożynki Gminne. Rok 2013 to dla stowarzyszenia jego pierw- szy projekt ze środków unijnych, dzięki wsparciu którego wydana została publika- cja historyczna „Byle wrócić na zagon ojczysty” o mieszkańcach miejscowej parafii, którzy brali udział w I Wojnie Światowej. Stowarzyszenie wypracowało stały kalen- darz imprez, z których największą jest Festiwal Wina. Można podczas niego koszto- wać produktów mieczewskich winiarzy. Nie sposób pominąć też Biegu przyjaciół Mie- czewa, który z drobnej inicjatywy przerodził się w profesjonalną imprezę biegową. Najbliższa edycja już 18 czerwca! – Osobiście jestem najbardziej dumny z efektów pra- cy, jakie widać w świetlicy i przyległym do niej terenie – mówi prezes Kolankiewicz. – Jeszcze wiele przed nami, ale już dziś mało kto potrafi sobie przypomnieć metrowe ziel- sko, które otaczało brudną świetlicę i obskurny plac zabaw. Dzięki ogromnym nakładom pracy mieszkańców i miłośników Mieczewa, przy wsparciu funduszu sołeckiego, środ- ków z projektów oraz darowizn prowadzimy intensywną rewitalizację świetlicy, która po- woli ożywa i zaczyna służyć lokalnemu środowisku jako miejsce integracji, nauki i za- bawy. Teren wokół świetlicy przeszedł najbardziej spektakularne przeobrażenie: mnóstwo usuniętych śmieci, krzewów i zielska a w to miejsce tysiące roślin ozdobnych, nowy plac zabaw, drewniane wiaty, wiele ławek, stoły, grill i miejsce na ognisko, profesjonalny tor do gry w petanque. A to dopiero początek...

Zapraszamy na www.mieczewo.com, gdzie można śledzić na bieżąco działalność Sto- warzyszenia.

W roku 2015, Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa „Mieczewo – nasze miejsce” jako organizacja pozarządowa, zostało nagrodzone przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego za działalność na rzecz propagowania zdrowego trybu życia, aktywizacji społeczności lokalnej, a także ochrony środowiska.


Materiał ukazał się kwietniowym wydaniu Informatora Mosińskiego (2016)