Statut Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa "Mieczewo - nasze miejsce"

 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne

§ 1


Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa „Mieczewo-nasze miejsce” , zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Mieczewo. 

 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z przepisami miejscowego prawa.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 3 


 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 4. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. 


Rozdział 2 
Cele i formy działania 
                                              

§ 4


Celem istnienia Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, kulturalnemu, oświatowemu, sportowemu i gospodarczemu sołectwa Mieczewo . Stowarzyszenie powołane jest również do wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i osób prawnych, które podejmują takie działania, a także do działań związanych ochroną środowiska, dobroczynnością, rehabilitacją zawodową i społeczną inwalidów oraz wspieraniem inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych i zaopatrzenia wsi w wodę
.

§ 5 


Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: 


 1. wspieranie inicjatyw wiejskich na rzecz mieszkańców oraz wszechstronną edukację mieszkańców, w tym ekologiczną
 2. pozyskiwanie środków finansowych od władz samorządowych, instytucji państwowych i z funduszy europejskich, do realizacji zadań określonych w celu powołania stowarzyszenia
 3. aktywizację i integrację środowiska lokalnego, organizację czasu wolnego mieszkańców wsi oraz prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia

 4. współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi, oświatowymi, kościelnymi, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, firmami i osobami prywatnymi, oraz wspieranie współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w Polsce i za granicą,

 5. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z celami statutowymi Stowarzyszenia, 

 6. wydawanie materiałów reklamowych i folderów dotyczących stowarzyszenia, wsi i jej mieszkańców, 

 7. inne działania sprzyjające rozwojowi wsi, zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 6 


Stowarzyszenie mając na uwadze realizację swoich celów statutowych może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych. Rozdział 3
 Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 7 


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 


 1. zwyczajnych, 

 2. honorowych
,
 3. wspierających - indywidualnych i zbiorowych


§ 8 


 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który złoży deklarację członkowską. 

 2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 

 3. Członkiem Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy na zasadach jak w ust. 1. 

 4. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

 5. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są regularnie opłacać składki. 


§ 9 


 1. Godność członka honorowego nadawana jest na wniosek Zarządu Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla mieszkańców wsi Mieczewo i następuje na podstawie Uchwały Walnego zgromadzenia. 

 2. Członkowie honorowi opłacają składek członkowskie dobrowolnie, zgodnie ze swoją wolą
 3. Członkom honorowym Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze


§ 10 


 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna, która złoży oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia. 

 2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 

 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, członkowie wspierający ustalają indywidualnie z Zarządem Stowarzyszenia. 

 4. Członkowie wspierający mogą być zwolnieni z opłacania składek przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.


§ 11 


1. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, 
a w szczególności: 


 1. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, 

 2. korzystać z lokali Stowarzyszenia, 

 3. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, 

 4. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 12


Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:


1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu, 


2) wykluczenie przez Zarząd:


a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, 


b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,


c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej według stanu na koniec roku kalendarzowego,


d) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a i b, 
e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,


3) śmierć członka. 
2. W sprawie ustania członkostwa Stowarzyszenia w sytuacjach określonych w ust. 1 Zarząd Stowarzyszenia podejmuje stosowną uchwałę zwykła większością głosów. 
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 


 

Rozdział 4 
Władze Stowarzyszenia

§ 13 


Władzami Stowarzyszenia są: 


 1. Walne Zgromadzenie Członków, 

 2. Zarząd, 

 3. Komisja Rewizyjna. 
   

§ 14


Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata.

§ 15


Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 16 


1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 


2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków w każdy skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 


3. W Walnym Zgromadzeniu, w pierwszym terminie, winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia, można skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 


4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście. 


5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 


 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 3. uchwalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 

 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

 5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 6. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia, 

 7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji, 

 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, w tym dotyczących wykluczeń ze Stowarzyszenia, 

 10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

 11. nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia. 


6. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 


7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 17 


1. W skład Zarząd Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie 


2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu dokonując wyboru ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. 


3. Do kompetencji Zarządu należy: 


 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

 2. podejmowanie uchwał o nabywaniu i utracie członkostwa, 

 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. 
wykreślanie członków za nie opłacanie składek członkowskich,
 7. opracowywanie planów działania Stowarzyszenia, w tym planów realizacji budżetu Stowarzyszenia,
 8. składanie sprawozdań z bieżącej działalności Stowarzyszenia Walnemu Zgromadzeniu. 


4. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia. 


5. Zarząd może powoływać komisje do realizacji określonych zadań. 


6, decyzje Zarządu zapadaja zwykłą większością głosów , a gdy ilość głosów jest równa decyduje głos Prezesa Zarządu
                                                                 

§ 18 


 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest osobno każdy członek Zarządu. 

 2. Do składania oświadczeń woli i do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dowolnych dwóch członków Zarządu działających łącznie. 
                                                                 

§ 19


1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 


2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu dokonując wyboru ze swego grona Przewodniczącego. 


3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 


 1. kontrola co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, 

 2. składanie wniosków dotyczących absolutorium na Walnym Zgromadzeniu, 

 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 4. kontrola wpłacania składek członkowskich. 


4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności Przewodniczącego. 
                                                                 

§ 20 


Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia a także występować do tego organu z wnioskiem pokontrolnym. 
                                                                 

§ 21 


W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej poniżej 3 członków, Komisja Rewizyjna składa wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków w celu uzupełnienia składu organu. 


Rozdział 5 
Majątek i fundusze Stowarzyszenia 
                                                

§ 22 


1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. 
składki członkowskie, 

 2. darowizny, spadki i zapisy,
 3. dochody z własnej działalności 

 4. dochody z ofiarności publicznej, 

 5. dochody z fundacji i z tytułu przynależności do innych organizacji,
 6. dotacje, 

 7. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego. 


2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.Rozdział 6 
Postanowienia końcowe 
                                                

§ 23 


 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach. 

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia powołując przy tym Komisję Likwidacyjną. 

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.