Zebranie sołeckie - wrzesień 2022

Protokół z zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo dnia 14.09.2022

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego o godzinie 18:00.
 2. Sprawdzenie quorum - wymagana minimalna ilość 15 osób. 
 3. Powitanie gości: radnej pani  Elżbiety Jarockiej i zastępcy burmistrza pana Adama Ejchorsta.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad:
  1. Powitanie mieszkańców
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Zatwierdzenie porządku obrad
  4. Sprawozdanie z wykonania zadań ze środków budżetowych Sołectwa
  5. Podział środków budżetowych Sołectwa na 2023
  6. Wnioski do budżetu Gminy na 2023 r
  7. Głosowanie w sprawie proponowanych uchwał
  8. Sprawy bieżące
 5. Wybrano przewodniczącego zebrania p. Romana Kolankiewicza, sekretarza Tomasz Gratkowskiego.
 6. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania zadań ze środków budżetowych Sołectwa - w formie prezentacji (jako załącznik nr 1).
 7. Omówiono temat zwiększenia elektrycznej mocy przyłączeniowej - burmistrz jest po spotkaniu z elektrykiem.
 8. Odwodnienie Mieczewa - koncepcja.  Brak wykonawców - proponowane ceny nie adekwatne do zakładanego budżetu. Sugerowano, aby wpisać temat do planu wieloletniego.
 9. Zgłoszono prośbę o interwencję w projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej.
 10. Podział środków budżetowych na rok 2023. Propozycje Sołtysa i Rady Sołeckiej. Propozycja mieszkańca o udrożnienie rowów. Nie ma możliwości, aby to uwzględnić w budżecie sołeckim. Do obowiązku właściciela posesji należy udrożnienie przepływu pod przejazdem do posesji. Apel Sołtysa, aby mieszkańcy się tym zajęli.
 11. Zmiana położenia znaku teren zabudowany - wjazd od strony Mosiny. Burmistrz wyjaśnił, dlaczego nie ma możliwości przesunięcia tego znaku ze względów formalnych - brak wyjazdów z posesji, które są wymogiem, aby takie przesunięcie dokonać. Zaproponowano, aby zgłaszać na Krajowej Mapie Zagrożeń problem, nadmiernej prędkości w tym miejscu. Działania długofalowe, które mają zmobilizować odpowiednie organy do określonych działań.
 12. Wniosek do budżetu gminy: udrożnienie odwodnienia, utwardzenie ulicy Kamioneckiej, naprawa i dokończenie chodnika.
 13. Zgłoszono wniosek o poprawę bezpieczeństwa na ulicy Szerokiej w Mieczewie. Zarośnięty przez drzewa koniec ulicy Szerokiej - burmistrz zobowiązał się do wydania bezzwłocznej dyspozycji przycięcia drzew.
 14. Wniosek o zmianę organizacji ruchu na ulicy Szerokiej. Usunięcie progów zwalniających powodujących duże utrudnienia dla domów położonych w ich okolicach. Zmiana np. na sygnalizacje świetlną ograniczającą prędkość pojazdów.
 15. Wniosek o spotkanie z projektantem w sprawie koncepcji projektowej przebudowy drogi Kamioneckiej.
 16. Głosowanie za wnioskami do budżetu - uchwała nr 1. Za - jednogłośnie.
 17. Głosowanie w sprawie uchwały nr 2 do Fundusz Sołeckiej. Za - jednogłośnie.
 18. Głosowanie w sprawie uchwały nr 3 w sprawie dyspozycji środków sołeckich. Za - jednogłośnie.
 19. Głosowanie w sprawie uchwały nr 3 w sprawie dyspozycji dodatkowych środków sołeckich. Za -jednogłośnie.
 20. Sprawy bieżące:
  1. Wniosek o interwencje w projekcie przebudowy drogi wojewódzkiej - czy jest możliwość nie wycinania drzew przed świetlicą. 
  2. Informator Mosiński - cykl dwumiesięczny - nie do wszystkich dociera.
  3. Kiedy zostanie utwardzona droga rowerowa? Przetarg ogłoszony, ale wykonawca się wycofał. Kolejny przetarg w trakcie.
  4. Punkt przeładunkowy - to nie jest sortownia.  Status prac - narazie są wyliczenia systemu. 
  5. Nielegalna instalacja na przeciwko „Grochówki” - co to jest?
  6. Strzelnica w Mieczewie - projekt wycofany.
  7. Referendum - od 16 września - w ciągu 50 dni będzie musiało zostać przeprowadzone referendum w sprawie odwołania burmistrza. Referendum będzie ważne, jeżeli weźmie w nim ponad 5,5 tys. mieszkańców. Jeżeli referendum zadecyduje na tak, burmistrz zostanie odwołany. Jeżeli referendum będzie nieważne lub zagłosuje przeciw odwołaniu burmistrza - zostanie odwołana Rada Miejska. Omówiono temat problemów kadrowych w urzędzie gminy i problemów współpracy pomiędzy urzędnikami a burmistrzem. W referendum może brać udział każdy kto się dopisze do spisu wyborców.
  8. Zwiększenie ilości kursów autobusów 699 - /kierunkowo. Omówiono temat zmiany godzin kursów porannych, aby dostosować do osób dojeżdżających np. do szkół.
  9. Wniosek o zwiększony odbiór odpadów zielonych 2x do roku (np. na wiosnę i jesień w celu wywiezienia większej ilość odpadów zielonych niż standardowo).
 21. W zebraniu wzięło udział 28 osób (lista obecności).

 

Protokołował Tomasz Gratkowski

 


Uchwała  Nr 1 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo

 z dnia 14.09.2022

w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2023

Na podstawie art. 3 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.  z 2014 r. poz. 301 z późn. Zm.), w związku z § 1. uchwały Nr LVIII/405/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina środków stanowiących fundusz sołecki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Na obszarze sołectwa Mieczewo w 2023 r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa

wyposażenie świetlicy

zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich oraz prace gospodarcze

Utwardzenie placu miedzy sceną a boiskiem

pomoce dydaktyczne SP

garaż na narządzia

budowa łącza internetowego i abonament

budowa przejścia dla pieszych przy sklepie

§ 2.

Określa się szacunkowy koszt ich realizacji na kwotę 57 361,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Wniosek inicjatora uchwały

Dotyczy: przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020 przyznanych sołectwu

Wnoszę o rozdysponowanie przyznanych środków funduszu na realizację następujących zadań:

Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa

Wyposażenie świetlicy

Zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich oraz prace gospodarcze

Utwardzenie placu miedzy sceną a boiskiem

Pomoce dydaktyczne SP

Garaż na narzędzia

budowa łącza internetowego i abonament

budowa przejścia dla pieszych przy sklepie

Uzasadnienie

Wykonanie w/w przedsięwzięć jest zadaniem własnym Gminy, służy całej wspólnocie i jest zgodne ze strategią rozwoju Gminy.

Załącznik Nr 1

do uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 14.09.2022

Na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć przewiduje się poniesienie następujących kosztów

L.p.

Opis

Koszt

1.

Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa

5 000 zł

2.

Wyposażenie świetlicy

3 000 zł

3.

Zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich oraz prace gospodarcze

13 000 zł

4.

Utwardzenie placu miedzy sceną a boiskiem

20 000 zł

5.

Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Rogalinie

1 000 zł

6.

Garaż na narzędzia

4 361,32 zł   

7.

Budowa łącza internetowego i abonament

1 000 zł

8.

Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie

10 000 zł

 

 

 

 

-wydatki inwestycyjne… 30 000………………………..

-zakup usług….10 361,32 ………………………..

-zakup materiałów…..4 000,00…………………….....

-umowy zlecenia…13 000,00………………………………………..

 

_____________________________

(sołtys wsi)

 

Uzasadnienie

Uchwała zebrania wiejskiego sołectwa Mieczewo w sprawie wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego została podjęta z inicjatywy sołtysa (w załączeniu wniosek inicjatora).
Przedsięwzięcie wskazane w § 1 uchwały zebrania wiejskiego są zadaniami własnymi gminy, których efektem będzie poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Mieczewo.
Przedsięwzięcia są zgodnie ze strategią rozwoju gminy.

Załączniki

 1. Wniosek inicjatora
 2. Protokół Zebrania Wiejskiego
 3. Lista obecności

 


Uchwała  Nr 2

 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo 

z dnia 14.09.2022

w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków do dyspozycji sołectwa.

 

Na podstawie Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa Mieczewo  postanawia co następuje:

§ 1.

Uchwala się wniosek o przeznaczenie planowanych środków dla sołectwa: 

 1. Kwota 1851,00 zł, wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2023 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem do dyspozycji Sołtysa i Rady Sołeckiej w tym na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem sołectwa.
 2. Kwota 2000,00 zł na nasadzenia zieleni.
 3. Kwota 300,00 zł na przegląd/naprawę kosy i kosiarki.
 4. Kwota 28680,66  zł na rewitalizację świetlicy i jej otoczenia (remont podjazdu przed świetlicą)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała  Nr 3

 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo 

z dnia 14.09.2022

w sprawie wniosków do budżetu gminy na rok 2023

 

§ 1.

Uchwala się następujące wnioski do budżetu Gminy na rok 2023:

 1. Udrożnienie systemu odwodnienia Mieczewa.
 2. Utwardzenie ul. Kamioneckiej .
 3. Naprawa chodnika na ul. Szerokiej w Mieczewie.
 4. Dokończenie chodnika w ciągu ul. Szerokiej od nr. 13 – 24 (230m).
 5. Poprawa bezpieczeństwa na końcu ul. Szerokiej w Mieczewie – znak D-40 „strefa zamieszkania”, budowa przejścia dla pieszych.
 6. Zmiana organizacji ruchu na ul. Szerokiej w okolicy ul. Podgórnej w kierunku zamiany progów zwalniających na światła z radarem.
 7. Projekt oświetlenia ul. Szerokiej od nr 1 w kierunku Dworzysk.

§ 2.

Zobowiązuje się Sołtysa do przedłożenia wniosków Burmistrzowi


Uchwała  Nr 4

 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo 

z dnia 14.09.2022

w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2022 oraz zmiany przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa na rok 2022

 

Na podstawie art. 3 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.  z 2014r. poz. 301 z późn. Zm.), w związku z § 1. uchwały Nr LVIII/405/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina środków stanowiących fundusz sołecki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zmienia się przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego z zadania „Nasadzenia zieleni” (usługa) w wysokości 1 233,29 zł  na następujące zadanie:

 1. Nasadzenia zieleni, ściółkowanie 1 233,29 zł

§ 2.

Zmienia się przeznaczenie środków do dyspozycji sołectwa z zadania „Rewitalizacja świetlicy i otoczenia” w kwocie 3490,00 zł na zadanie:

 1. Zakup kosiarki 3490,00 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.