Regulamin sekcji petanque

REGULAMIN

„MIECZEWSKIEGO HUFCA MIOTAJĄCEGO”

SEKCJI SPORTOWEJ PETANQUE

PRZY

STOWARZYSZENIU MIŁONIKÓW MIECZEWA

„MIECZEWO – NASZE MIEJSCE”

 

I Postanowienia ogólne.

l. Podstawą działalności sekcji sportowej petanque przy Stowarzyszeniu Miłośników Mieczewa „Mieczewo-nasze miejsce” jest uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, statut Stowarzyszenia, uchwały Zarządu Stowarzyszenia oraz niniejszy regulamin.

2. Udział w sekcji sportowej petanque jest dobrowolny, oparty na zasadzie członkostwa.

3. Nazwa sekcji to : „MIECZEWSKI   HUFIEC  MIOTAJĄCY”  SEKCJA SPORTOWA PETANQUE

PRZY  STOWARZYSZENIU MIŁONIKÓW MIECZEWA „MIECZEWO – NASZE MIEJSCE”

4. Godłem Sekcji jest tarcza o skraju czarnym usianym jedenastoma białymi kulami. W polu czerwonym, biała stylizowana postać zawodnika rzucającego kulę, zwrócona w lewo.

Barwami Sekcji są kolory czerwony, czarny i biały. Pas czerwony stanowi pole centralne o szerokości ½ szerokości pola, po obu stronach znajdują się pasy białe szerokości 1/12 pola, za którymi ułożone są pasy czarne o szerokości 1/6 pola.

5. Sekcja posługuje się także emblematem ozdobnym (logo) w postaci okrągłej tarcza o dwóch koncentrycznych polach. Wewnętrzny krąg koloru czerwonego (2/3 promienia), obwiedziony kolorem czarnym (1/3 promienia). Na czarnym okręgu, biały napis „MIECZEWSKI  HUFIEC  MIOTAJĄCY  /  PETANQUE. W czerwonym polu stylizowana postać zawodnika rzucającego kulę zwrócona w lewo.

6. Siedzibą Sekcji jest miejscowość Mieczewo w gminie Mosina

 

II Cele i zadania sekcji sportowej PETANQUE.

1.Zadaniem sekcji sportowej petanque przy Stowarzyszeniu Miłośników Mieczewa „Mieczewo-nasze miejsce” jest w szczególności:
a) zapewnienie swoim członkom warunków do uprawiania dyscypliny sportowej – jaką jest petanque;
b) popularyzacja dyscypliny sportowej – jaką jest petanque wśród mieszkańców Mieczewa,
c) organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach i imprezach sportowych, w szczególności ujętych w planach Polskiej Federacji Petanque,
d) dbanie o właściwe utrzymanie i korzystanie z obiektów sportowych w Mieczewie.

III Władze Sekcji sportowej.

1.Władzami sekcji petanque przy Stowarzyszeniu Miłośników Mieczewa „Mieczewo-nasze miejsce” są:
a) Zarzad Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa;
b) Kierownik Sekcji Sportowej.
2. Kierownika Sekcji Sportowej powołuje Zarząd Stowarzyszenia na trzyletnią kadencję, która pokrywa się z kadencją Zarządu Stowarzyszenia.

3. Kierownik Sekcji Sportowej w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia ustala główne kierunki działalności sekcji.
4.Do obowiązków Kierownika Sekcji Sportowej należą:
a) organizacja procesu szkolenia sportowego Sekcji;
b) opracowanie rocznego planu finansowego Sekcji do 31 stycznia i jego realizacja
c) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację planu finansowego Sekcji sportowej,
d) pozyskiwanie nowych członków oraz działaczy do pracy społecznej na rzecz Sekcji,
e) współpraca z Polską Federacją Petanque w tym uczestnictwo w zgromadzeniach Federacji
f) nawiązywanie współpracy z innymi klubami petanque,
g) przeprowadzanie analiz osiąganych wyników sportowych przez zawodników Sekcji w zawodach sportowych w kraju i za granicą,
h) popularyzacja osiągnięć Sekcji,
i) organizacja zawodów sportowych, treningów, zgrupowań szkoleniowych oraz innych imprez organizowanych przez Sekcje,
j) coroczne opracowanie materiałów sprawozdawczych z działalności Sekcji dla Zarządu Stowarzyszenia.
5. Kierownik Sekcji Sportowej wykonuje swoje obowiązki społecznie,

IV. Członkowie Sekcji sportowej

1. Członkami Sekcji sportowej są obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełnią następujące warunki:
a) Dostarczą do Kierownika Sekcji wypełnioną deklarację przynależności do Sekcji (Załącznik nr 2 do regulaminu). W przypadku osób poniżej 18 roku życia  deklarację podpisaną przez opiekunów prawnych.
b) Opłacą składkę członkowską.
2. Do szczegółowych obowiązków członka Sekcji należy:
a) stałe dążenie do podnoszenia swojego poziomu sportowego oraz ambitna walka o uzyskanie jak najlepszych rezultatów w zawodach sportowych;
b) systematyczne i aktywne uczestnictwo w treningach, zawodach i zgrupowaniach sportowych;
c) przestrzeganie regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad fair play w rywalizacji sportowej.
3. Wykluczenie z Sekcji następuje na skutek nie spełnienia kryteriów opisanych w punkcie pierwszym, na pisemny wniosek członka, prośbę pisemną opiekuna prawnego lub z powodu łamania regulaminu sekcji.

 

V. Gospodarka materiałowo - finansowa Sekcji sportowej

 

1. Potrzeby materiałowo - finansowe Sekcji sportowej realizuje się zgodnie z planem finansowym Sekcji zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa i za jego pośrednictwem.

2. Członkowie Sekcji wnoszą na rachunek bankowy Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa, coroczną opłatę członkowską w wysokości 99.- złotych

3. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa wnoszą 1/3 opłaty podstawowej, wskazanej w punkcie drugim.

4. Niepełnoletni (w chwili zapłaty) członkowie Sekcji wnoszą 1/2 opłaty podstawowej, wskazanej w punkcie drugim.

 

VI. Postanowienia końcowe.

1. Nadzór nad działalnością Kierownika Sekcji Sportowej sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa;
2. Zarząd Stowarzyszenia niezależnie od uprawnień wynikających z treści niniejszego regulaminu może zlecić Sekcji sportowej do realizacji dodatkowe ( szczegółowe) zadania wynikające z działalności statutowej Stowarzyszenia.

3. Prezentacja graficzna barwy, godła i logo sekcji:

 

 

 

Plików:
pdf.png Deklaracja przynależności do sekcji pentaque HOT
Data 04-01-2016 14:57:35 Wielkość pliku 156.59 KB Download 965 Pobierz