Mieloch Przemysław Stanisław

KWW Razem dla Gminy

Strona www: www.przemyslawmieloch.pl

Szanowni Wyborcy!

Jestem mieszkańcem Ziemi Mosińskiej, na której prawie 20 lat temu znalazłem swój dom i której stałem się gorącym miłośnikiem. Wyrazem tego jest moja społeczna pasja regionalisty. Z tej właśnie pasji, zrodziła się kiedyś potrzeba badania i popularyzowania dziejów Małej Ojczyzny. To „Biblioteka Ziemi Mosińskiej”, czyli cykl wydawniczy poświęcony jej historii, a także inne moje działania ukierunkowane na edukację społeczną w tym zakresie.

Teraz, staję przed Państwem jako kandydat na Burmistrza Gminy Mosina – kandydat, jak sądzę, o najbogatszym doświadczeniu w pracy samorządowej.

Przez ponad 7 lat, jako pracownik Urzędu Gminy Komorniki, przyczyniałem się do jej rozwoju, współtworząc Strategię Rozwoju Gminy, Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Strategię Budowy Dróg Gminnych (2009-2018), promując tereny inwestycyjne. Pozyskałem dla tej gminy środki UE na Halę Widowiskowo-Sportową w Komornikach. Promowałem Komorniki, zdobywając dla nich Statuetkę - najwyższą wygraną w pierwszej edycji konkursu „Gmina Fair Play” oraz uzyskując tytuł Laureata w konkursie TERAZ POLSKA.

Od ponad 4 lat jestem pracownikiem samorządowym Województwa Wielkopolskiego i zajmuję się wdrażaniem unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotyczy to większości wniosków unijnych realizowanych przez Gminę Mosina, jak i pozostałych gmin Województwa Wielkopolskiego.

Uważam, że jestem dobrze przygotowany, by pełnić odpowiedzialną funkcję Burmistrza Gminy Mosina w służbie wszystkim mieszkańcom Ziemi Mosińskiej.

Razem kandydatami na radnych tworzymy zespół nowych, znanych i szanowanych osób, zdolnych otworzyć Gminę Mosina na wyzwania XXI wieku.

Zwracam się z prośbą o Państwa poparcie.

Przemysław Mieloch

Zacznijmy od samych siebie – jakie zmiany

1. Ograniczę liczbę zastępców burmistrza do jednego, by nie generować kosztów administracyjnych w budżecie.
2. Będę podejmował działania, by praca całego urzędu była przejrzysta dla każdego mieszkańca, a informacja szeroko dostępna, szczególnie w Biuletynie Informacji Publicznej. Mieszkaniec jak i inwestor, nie będzie musiał nadmiernie czekać na decyzje, zaświadczenia i inne wnioskowane dokumenty. Będą one wydawane w jak najkrótszym czasie.
3. Będę premiował urzędników kompetentnych, zaangażowanych, posiadających szeroki zakres wiedzy. Będę wspierał dokształcanie pracowników, zwłaszcza ze wsparciem środków unijnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014-2020). Wiem także, jak ważna jest atmosfera pracy w urzędzie, bo w istotny sposób wpływa ona na relacje między pracownikiem a mieszkańcem.
4. Zmienię formułę „Merkuriusza Mosińskiego” i ograniczę jego treści do komunikatów i informacji, z wachlarzem stanowisk i opinii w ważnych dla Gminy sprawach."

Plan na rozwój gminy

1. Będę razem z radnymi przyjmował plany miejscowe dla jak największej powierzchni gminy. Plany określają możliwości rozwoju i przyszłość gminy. Stanowią swego rodzaju wyraz pomysłu na gminę. Wszystkie bogatsze gminy już dawno plany uchwaliły. Musimy starać się nadrabiać opóźnienia.
2. Przyjmując plany zagospodarowania przestrzennego będę wyznaczał tereny, na których będą lokowane inwestycje firm mosińskich, jak i zewnętrznych.
3. Plany zagospodarowania przestrzennego będą uchwalane z uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych oraz uwarunkowań środowiskowych.
4. Wypełnieniem planów będą przedsięwzięcia realizowane przez inwestorów jak i mieszkańców. Każdy będzie doświadczał równego, obiektywnego traktowania.

Podstawa finansowa budżetu

1. Będę razem z radnymi podejmował wszelkie działania dla zrównoważenia budżetu gminy po stronie dochodów poprzez zwiększenie liczby podatników – pozyskanie nowych firm, jak i nowo zameldowanych mieszkańców.
2. Wydatki budżetowe będę określał w sposób racjonalny, sprawiedliwy oraz otwierający możliwości rozwoju gminy.
3. Wprowadzę budżet obywatelski angażując w jego przygotowanie jak największe grono mieszkańców.
4. Będę w zwiększonym stopniu starać się o pozyskiwanie funduszy unijnych, budżetu państwa oraz budżetów celowych [np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej]. Środki zewnętrzne są istotnym, ale tylko dopełnieniem budżetu. Gmina Mosina musi być bogata zamożnością swoich mieszkańców.
5. Będę starał się renegocjować umowę z Aquanetem, celem znacznego zwiększenia dochodów gminy.

Inwestycje

1. Najważniejszą inwestycją jest budowa obwodnicy Mosiny, w pierwszym rzędzie tzw. Czerwonka (od drogi nr 430 wzdłuż skraju lasu WPN do ul. Budzyńskiej/Pożegowskiej i dalej obwodnicą wokół Osiedla nr 6 (Budzyń) do drogi nr 431 - ul. M. Konopnickiej).
2. Przygotuję i zacznę wdrażać Program Budowy Dróg Gminnych na lata 2015-2024. Powstanie on przy szerokim uczestnictwie mieszkańców sołectw i osiedli według jednolitych zasad. Wszyscy mieszkańcy będą posiadali informację o terminie wykonania dróg.
3.  Przygotuję i zacznę wdrażać Program Budowy Ścieżek Rowerowych, które docelowo będą łączyły wszystkie miejscowości gminy oraz będą stanowiły ciekawą atrakcję turystyczną dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej.
4. Będę rozbudowywał sieć wodociągów, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wspierali rozbudowę sieci gazowej.
5. Rozbuduję sieć połączeń komunikacyjnych w obrębie Gminy Mosina oraz będę współdziałał przy rozwoju połączeń aglomeracyjnych.
6. Zadania inwestycyjne będę realizował również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dbałość o majątek samorządowy

1. Ze szczególną dbałością będę wraz z radnymi podchodził do majątku gminnego, zwłaszcza nieruchomości pozostających we władaniu gminy.
2. Gmina Mosina posiada akcje spółki AQUANET, która czerpie wodę z ujęć zlokalizowanych również na terenie naszej gminy. Nakłada to szereg ograniczeń (strefa ochronna ujęcia wody), ale i daje okresowe możliwości pozyskania środków na rozbudowę infrastruktury gminnej, zwłaszcza w strefie ochronnej ujęcia wody.
3. Zakład Usług Komunalnych jest własnością gminy. Wykonuje szereg zadań, również w trybie nagłym, jeżeli pojawi się tak pilna potrzeba. Po uporządkowaniu niektórych aspektów jego funkcjonowania, będę w ramach prawa zlecał szereg prac w cenach rynkowych. Pracownikami ZUK są zwykle mieszkańcy gminy. Prawie połowa płaconych przez nich podatków dochodowych wraca do budżetu gminy.

Wszechstronne kształcenie uczniów

1. Na władzach gminy spoczywa szczególny obowiązek zapewnienia jak najlepszych warunków kształcenia uczniów. Będę wraz z radnymi realizował to przez rozwój bazy oświatowej, zapewnienie sprawiedliwych, równych dla wszystkich zasad podziału uczniów na klasy, środków na wyposażenie i pomoce dydaktyczne, rozwoju zawodowego nauczycieli.
2. Będę wprowadzał profilowanie szkół w oparciu o istniejącą bazę i oczekiwania rodziców/uczniów.
3. Będę wspierał finansowo i organizacyjnie wszelkie inicjatywy, których celem jest rozwój talenty uczniów jak i pomoc tym, których edukacja przebiega z  problemami.
4. Będę dbał o rozwój sieci publicznych placówek przedszkolnych jak i wspierali przedszkola prywatne, aby dzieci miały jak najlepsze warunki przygotowania do startu do szkół.

Życie społeczne

1. Sołectwa i osiedla to najbliższa mieszkańcom forma samorządności. Będę otwarty na rozmowy, konsultacje, uzgadnianie wspólnych stanowisk we wszystkich lokalnych sprawach. Przywrócę szereg uprawnień, które zostały uchwałą Rady Miejskiej z października 2014 zabrane sołectwo i osiedlom. Dodatkowo będę zapraszał do czynnego udziału w trakcie przygotowań i realizacji budżetu obywatelskiego.
2. Organizacje pozarządowe to niezwykle ważna tkanka rozwoju życia społecznego. Będę wspierał ich działalność organizacyjnie, a także finansowo poprzez konkursy ofert w sferze kultury, edukacji, sportu, promocji gminy czy pomocy potrzebującym
3. Będę wspierał wszelkie inicjatywy grup nieformalnych, czy osób prywatnych również w sferze kultury, edukacji, sportu, promocji gminy czy pomocy potrzebującym.
4. Zwiększę możliwość udziału każdego mieszkańca w sesjach Rady Miejskiej, poprzez zmianę Statutu Gminy Mosina. Każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zabrania głosu, według określonych wcześniej zasad. Sesje będą nagrywane na nośnikach elektronicznych i będą udostępniane na stronie internetowej Gminy.

Zdrowie, bezpieczeństwo, pomoc społeczna

1. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zabezpieczenie w podstawowym wymiarze wielu sfer życia mieszkańców, a wśród nich zdrowie, bezpieczeństwo, pomoc społeczna.
2. Zapewnię dostęp do usług medycznych, będę też współpracował ze świadczącymi usługi medyczne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (unijnych i krajowych) dla przeprowadzania darmowych profilaktycznych badań onkologicznych i kardiologicznych.
3. Usprawnię działania Straży Miejskiej oraz wzbogacę system monitoringu. Szereg miejsc na terenie gminy wymaga zwiększonego nadzoru.
4. Będę wspierać finansowo Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy dla zwiększenia ich efektywności, również w zakresie ratownictwa drogowego.
5. Pogłębię współpracę z Komisariatem Policji w Mosinie oraz Komendą Miejską w Poznaniu celem zwielokrotnienia patroli, szczególnie z newralgicznych miejscach.
6. Będę wspierał osoby potrzebujące, starsze, samotne, czy doświadczone przez los w sposób doraźny, jak również poprzez pomoc w usamodzielnieniu się poprzez znalezienie pracy.

 

 

 

 

  • Brak komentarzy