Ryś Jerzy

Komitet wyborczy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kandydat na burmistrza gminy Mosina.

Strona www: www.czasmosiny.pl

Szanowni Mieszkańcy Mieczewa, 

Nazywam się Jerzy Ryś. Mam 60 lat. Jestem mieszkańcem Osiedla nr 5 Nowe Krosno i od września bieżącego roku Przewodniczącym Zarządu tego osiedla.

Mam wyższe wykształcenie techniczne zdobyte na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej.  Do 1995 roku byłem pracownikiem naukowo dydaktycznym tej uczelni. Przez czternaście lat powadziłem także własną firmę zajmującą się projektowaniem i wdrażaniem elektronicznych układów pomiarowych oraz usługami w zakresie naprawy sprzętu elektronicznego.  Jestem także współzałożycielem firmy szkolącej z obszarów szeroko rozumianej logistyki, doradztwa biznesowego, procesów sprzedażowych i zarządzania projektami. W ciągu 37 lat mojej pracy zawodowej nabyłem wiele umiejętności w zarządzaniu zespołami ludzkimi. W latach 2005 – 2010 brałem również  udział w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz  w  pracach zespołów zajmujących się pozyskiwaniem oraz wydatkowaniem tych środków.

  

W ciągu ostatnich trzech lat, przy okazji współpracy z Zarządem Osiedla nr 5 w Mosinie, miałem szansę uzupełnić swoją wiedzę na temat pracy samorządu gminnego. To wyjątkowe doświadczenie pozwoliło mi widzieć relacje zachodzące pomiędzy urzędem a mieszkańcem z całkowicie nowej perspektywy, mało widocznej z pozycji mieszkańca.

Jestem człowiekiem rozważnym i odpowiedzialnym. Moim atutem jest asertywność oraz upór w dążeniu do wyznaczonych celów. W pracy cenię sobie jasność przekazu oraz profesjonalizm. Potrafię negocjować i zarządzać zespołami ludzkimi. Kandyduję na stanowisko burmistrza, ponieważ uważam, że moje umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe pozwolą mi skutecznie zarządzać Gminą z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców.

W dotychczasowej pracy władz Gminy martwi mnie zbyt duży rozrzut pomiędzy osiągnięciami korzystnymi i tymi, które niewątpliwie do takich należeć nie mogą. Świadczy to o braku konsekwencji w zarządzaniu lub braku jednolitej koncepcji zarządzania na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

W naszej Gminie rozczarowuje także styl rządzenia sprawiający wrażenie, jakby urzędnicy gminy bali się mieszkańca w roli innej, niż tylko petenta. Zaskakuje u urzędników brak wiary w to, że mieszkańcy mogą być kreatorami rozwiązań korzystnych dla Gminy.

Chciałbym zmienić relacje na linii Burmistrz – Społeczeństwo. Dołożę wszelkich starań,  aby środki budżetowe były sprawiedliwie i rozsądnie dzielone, aby urząd traktował równo wszystkich mieszkańców i działał przejrzyście. Chciałbym, aby mieszkańcy widzieli w Burmistrzu dobrego gospodarza. Myślę, że jestem w stanie zaoferować Gminie takie zarządzanie, które przywróci dawne, dobre standardy wielkopolskiej gospodarności, solidności, wysokiej jakości pracy i jej sprawnej organizacji.

Jestem przekonany, że dorośliśmy do tego, by horyzonty naszej demokracji poszerzyć o możliwości, jakie może przynieść wdrożenie budżetu obywatelskiego.

Jestem pewien, że wspólnie z mieszkańcami możemy zdziałać więcej dla wspólnego dobra. Stawiam na współpracę, dlatego moje hasło wyborcze to: Z ludźmi i dla ludzi

Szczegóły moich propozycji zmian można wyczytać w programie wyborczym Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej.

Proszę o Państwa poparcie w dniu 16 listopada 2014 r. 

Jerzy Ryś


Z LUDŹMI I DLA LUDZI - PROGRAM WYBORCZY STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ

Szanowni Wyborcy,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej przystępuje do wyborów samorządowych w 2014 r. z przeświadczeniem, że przedstawiony Państwu PROGRAM i nazwiska kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Mosinie oraz nazwisko kandydata na Burmistrza Gminy Mosina uzyskają Państwa zdecydowane poparcie. Nasi kandydaci to ludzie gotowi do podejmowania odpowiedzialnych i trudnych decyzji, to ludzie kompetentni, gotowi do wypełniania roli służebnej wobec społeczności samorządowej naszej Gminy.

Naszym nadrzędnym celem jest przywrócenie właściwych relacji pomiędzy Burmistrzem, Radą Miejską i Mieszkańcami. Deklarujemy, że podmiotem naszych działań będą członkowie naszej gminnej społeczności. Oferujemy gotowość do wytężonej pracy na rzecz realizacji zadań związanych z osiąganiem wyznaczonych celów.
Dalecy jesteśmy od deprecjonowania wszystkiego, co realizowały obecne władze. Potrafimy docenić to, co wniosły z korzyścią dla nas wszystkich. Jednak poddajemy krytyce dotychczasowy styl rządzenia obecnych władz.
Łączy nas przekonanie, że każda władza w warunkach istniejącej demokracji musi się kierować wysokimi standardami etycznymi. Takie wymagania stawiamy naszym kandydatom na radnych i burmistrza.

I. BUDŻET GMINY

Chcemy budować teraźniejszość i przyszłość Gminy w oparciu o realia zgromadzone w najważniejszym dokumencie, jakim jest Budżet Gminy. Zamierzamy zorientować budżet na cele najważniejsze, jakimi są bez wątpienia szeroko pojęte inwestycje, szczególnie te drogowe poprawiające komfort życia mieszkańców. Zapewniamy, że pieniądze publiczne będą wydawane rozsądnie, oszczędnie i rzetelnie, zgodnie z wielkopolską tradycją.

 1. Stworzymy budżet oparty na sprawnym i skutecznym pozyskiwaniu środków, sprawiedliwym ich podziale i na ich rozsądnym wydatkowaniu.
 2. Wyodrębnimy w budżecie - na wzór Osiedla Czarnokurz - zadania inwestycyjne dla każdego sołectwa i osiedla.
 3. Wspólnie z przedstawicielami sołectw i osiedli opracujemy ranking dróg na podstawie jasnych, powszechnie akceptowanych zasad. Dzięki temu każdy zainteresowany mieszkaniec będzie miał dostęp do informacji o przewidywanym terminie budowy konkretnej ulicy. Priorytetowym zadaniem będzie wybudowanie tzw. „Czerwonki”, by rozładować korki przy wjeździe do Mosiny.
 4. Rozpoczniemy przygotowania do wdrożenia budżetu obywatelskiego. Chcemy sprawić, by członkowie naszego samorządu rozpoczęli naukę świadomego uczestniczenia w tworzeniu budżetu Gminy.
 5.  

II. HARMONIJNY ROZWÓJ GMINY, JAKO EFEKT ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI

Aby zagwarantować zrównoważony rozwój Gminy:

 1. Będziemy racjonalnie planować przestrzeń w mieście i na wsiach uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, społeczne i potrzeby gospodarcze.
 2. Przygotujemy tereny inwestycyjne i będziemy wspierać wszelkie racjonalne inicjatywy gospodarcze.
 3. Będziemy pozyskiwać środki unijne wspomagające rozwój gospodarki i infrastruktury, pozyskiwać dostępne środki z rządowych programów powiatowych i krajowych. 
 4. Rozbudujemy sieć wodociągową, sanitarną oraz kanalizację deszczową.
 5. Poprawimy dostępność i spójność komunikacyjną gminy.
 6. Będziemy realizować projekty w partnerstwie publiczno-prywatnym.
 7. Zadbamy, by promocja gospodarcza i turystyczna Gminy była skuteczna.
 8. Będziemy efektywnie współpracować ze wszystkimi podmiotami w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i utrzymania czystości w gminie. 
 9. Wykorzystamy kapitał intelektualny i artystyczny środowisk twórczych do wspólnego kreowania wizerunku Miasta i Gminy.
 10.  

III. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 1. Najlepszy okres dostępu do środków unijnych nie został wykorzystany przez naszą Gminę. Straciliśmy wyjątkową szansę na dofinansowanie, głównie w obszarach inwestycyjnych. Choć nie da się cofnąć minionego czasu, nie będziemy rezygnować ze starań o wsparcie dla programów inwestycyjnych. 
 2. Będziemy zabiegać o wsparcie unijne i rządowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla szkół i dla osób fizycznych, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.
 3. Zamierzamy sięgać po środki unijne wspólnie z sąsiednimi gminami.

IV. SAMORZĄD DEMOKRATYCZNY I OBYWATELSKI

 1. Aktywność samorządowa mieszkańców nie może ograniczać się tylko do udziału w wyborach władz samorządowych. Będziemy wspierać wszystkie formy aktywności społecznej i opiniotwórczej, wzmacniać pozycję i rolę mieszkańców wobec władz samorządowych. Ważne dla społeczności decyzje będą konsultowane z radnymi i mieszkańcami.
 2. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe w ich działaniach, zmierzających do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych i gospodarczych oraz do popularyzacji działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gminie.
 3. Zmienimy statut Gminy Mosina między innymi w części ograniczającej możliwość wypowiedzi na sesji przez sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla. Wprowadzimy do stałego porządku obrad sesji Rady Miejskiej punkt przewidujący możliwość zabierania głosu przez mieszkańców (tzw. 15 minut dla mieszkańców).
 4. Na stronie internetowej Gminy zamieścimy nagrania dźwiękowe z obrad sesyjnych oraz imienne wyniki głosowania radnych, by zwiększyć odpowiedzialność radnych za podejmowane decyzje.
 5.  

V. URZĄD PROFESJONALNY, KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SZANUJĄCY MIESZKAŃCA.

 1. Zrobimy wszystko, by urząd działał przejrzyście, by informacja publiczna była jawna, dostępna w szerokim zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej, a mieszkaniec był traktowany życzliwie i z szacunkiem.
 2. Zmienimy formułę obecnie wydawanego miesięcznika informacyjnego "Merkuriusz Mosiński" poprzez wyeliminowanie treści ewidentnie promujących działania władzy. Zmniejszymy objętość tego periodyku, ograniczając się do informowania na jego łamach o sprawach najważniejszych. Redagowaniem tego miesięcznika zajmie się Gminne Centrum Informacji.
 3. Pracę burmistrza będzie wspierał tylko jeden jego zastępca.
 4. Będziemy promować profesjonalizm i doceniać kompetencje pracowników urzędu. Jednocześnie zapewnimy im stałe podnoszenie kwalifikacji, między innymi dzięki szkoleniom realizowanym ze środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej, planowanych na lata 2015 – 2020.
 5. Będziemy wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne do usprawnienia pracy wewnątrz urzędu i w kontaktach z mieszkańcami Gminy.

VI. BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest jednym z podstawowych zadań władz publicznych. Przestępstwa trzeba nie tylko wykrywać i karać, ale przede wszystkim im zapobiegać. Będziemy wspierać działania edukacyjne, profilaktyczne i prewencję.
 2. Unowocześnimy i rozwiniemy system monitoringu miejskiego.
 3. Zdynamizujemy działania Straży Miejskiej w zakresie bezpieczeństwa i prewencji. Będziemy efektywnie współpracować z Komisariatem Policji w Mosinie, wspierać finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie.
 4. Będziemy systematycznie uzupełniać oświetlenie i o oznakowanie ulic. 
 5. Ograniczymy ilość barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.
 6. Będziemy wspierać powszechny dostęp do usług medycznych. Chcemy pozyskać zewnętrzne środki z Unii Europejskiej na profilaktykę z zakresu raka szyjki macicy, stomatologii, raka piersi, gruczołu prostaty.
 7. Będziemy wspomagać osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne oraz takie, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji.
 8. Zintensyfikujemy działalność gospodarczą poprzez ulgi dla firm, doradztwo, szkolenia, poprawę współpracy z urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi. Będziemy podejmować działania na rzecz organizowania prac interwencyjnych dla bezrobotnych.
 9.  

VII. EDUKACJA, KULTURA I SPORT 

 1. Będziemy dążyć do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania i wychowania w naszych szkołach i przedszkolach, do poprawy bazy dydaktycznej i sportowej. Będziemy wspierać organizacyjnie i finansowo wszelką aktywność ruchową, rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
 2. Będziemy wspierać działalność Mosińskiego Ośrodka Kultury, Mosińskiej Biblioteki Publicznej i Mosińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także funkcjonowanie świetlic wiejskich wspomagających integrację mieszkańców.
 3. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe w ich inicjatywach mających na celu  poprawę komfortu życia mieszkańców.
 4. Zapewnimy poparcie dla inicjatyw zmierzających do utworzenia własnych form rekreacji i rywalizacji sportowej.
 5.  

Program powstał na podstawie analizy słabych i mocnych stron naszej gminy, jest zgodny ze Statutem naszego Stowarzyszenia i Strategią Rozwoju Gminy Mosina na lata 2014-2020+

Został opracowany przez Grupę Programową w składzie: Jerzy Ryś, Małgorzata Kaptur, Marian Jabłoński, Piotr Wilanowski i Wojciech Konieczny i zyskał akceptację członków Stowarzyszenia.


Wywiad z Jerzym Rysiem możecie przeczytać na stronie stowarzyszenia www.czasmosiny.pl

 • Brak komentarzy