Zebranie wiejskie kwiecień 2024

Protokół z zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 29.04.2024

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego o godzinie 18:00.
 2. Sprawdzenie quorum - wymagana minimalna ilość 15 osób. Ze względy na brak minimalnej ilości osób została ogłoszona przerwa 30 min i nowe rozpoczęcie zebrania.
 3. Powitanie mieszkańców
 4. Zatwierdzenie porządku obrad:
  1. Powitanie mieszkańców
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przedstawienie zmian środków budżetowych z Funduszu Sołeckiego.
  5. Głosowanie w sprawie proponowanych uchwał
  6. Sprawy bieżące
 5. Wybrano przewodniczącą zebrania p. Izę Wójkiewicz, sekretarza p. Marlenę Treumann
 6. Przedstawiono zmiany środków budżetowych z Funduszu Sołeckiego:
  • ZMIANA W FUNDUSZU SOŁECKIM
   • Zmiana dotyczy Radarowego wyświetlacz prędkości za 12 tys. Przeznaczona kwota jest za mała na wyświetlacz i byłby to tylko jeden wyświetlacz/urządzenie  czyli jadąc np od świetlicy w stronę kamioneckiej a wracając nie było by żadnej informacji, progu zwalniającego i nic co spowodowały by aby zwolnić.
   • I kolejna zmiana z FS to Zadanie Renowacji sceny- przeznaczona kwota na to zadanie to 10264,11.Stara scena została całkowicie usunięta bo stanowiła tylko zagrożenie.
   • Proponowana zmiana dotyczy połączenia środków z radarowego wyświetlacza i sceny do łącznej kwoty 22 246,11 zł, które zgodnie z radą sołecką uznaliśmy aby przeznaczyć na utwardzenie i wyłożenie kostki pod wiatą, dojścia od wiaty do miejsca wyłożonego asfaltem oraz dojścia od tylnych drzwi świetlicy do wiaty. Ścieżki zostaną również utwardzone i wyłożone kostką.
   • Kolejną zmianą w Funduszu Sołeckim to zmiana w zadaniu organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców. Tutaj propozycja wyodrębnienie środków w wysokości 1500 na zadanie „ zakup artykułów stanowiących  nagrody w konkursach dla dzieci” i „ zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców”.
  • ZMIANY W FUNDUSZU WYDATKÓW POMOCNICZYCH
   • Z zadanie „ Bieżące utrzymanie świetlicy” propozycja wyodrębnienie kwoty na zakup tonera do drukarki, która została zakupiona z funduszu koła gospodyń wiejskich a drukujemy różne informację czy plakaty  na tablicę informacyjne dla mieszkańców- kwota na ten zakup to 209,99.
   • ZMIANA W DODATKOWYM FUNDUSZU SOŁECKIM
   • Środki przeznaczone na  zadanie „stacja naprawy rowerów ” przenosimy do zadania
   • „ wyposażenia świetlicy w klimatyzację” .
   • Stacja naprawy rowerów zostanie zrealizowana przy budowie drogi powiatowej a te środki przerzucimy i zrobimy klimatyzację w tym roku.
 7. Głosowanie w sprawie zmian 6 głosów za, 0 sprzeciwu, 0 wstrzymanych.
 8. Sprawy bieżące
  1. Poinformowano, że Figura św Wawrzyńca została obsadzona rożami- projekt z Urzędu Gminy.
  2. Zmiana księgozbioru w bibliotece na małej sali- można przynosić książki.
  3. Prace przy asfalcie zakończone.
  4. Festyn z okazji Dnia dziecka 02.06- godz. 10.
  5. W ramach Dni Mosiny w Mieczewie odbędzie się turniej w petanque- 25.05 godz 11
  6. Zgłoszono wniosek o wyrównanie ulicy Szerokiej w kierunku na Dworzyska.
  7. Zgłoszono wniosek o sprawdzenie planów oświetlenia ulicy Szerokiej i Przy Lesie z 2021 r.
  8. Poruszano temat gazu, wody, światłowodu.
  9. Zaproponowano cykliczne spotkania Burmistrza z mieszkańcami.
 9. W zebraniu wzięło udział 7 osób (lista obecności).
 10. Zakończenie zebrania.

 

Protokołowała

Izabella Wójkieiwcz

Marlena Treuman


UCHWAŁA NR 1 ZEBRANIA WIEJSKIEGO
SOŁECTWA MIECZEWO

z dnia 29.04.2024

w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 2 ZEBRANIA WIEJSKIEGO
SOŁECTWA MIECZEWO
z dnia 29.04.2024
w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji w ramach funduszu jednostek pomocniczych
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu jednostek pomocniczych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 3 ZEBRANIA WIEJSKIEGO
SOŁECTWA MIECZEWO
z dnia 29.04.2024
w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
z dnia 29.04.2024
Burmistrz Gminy Mosina
WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ
Zebranie Wiejskie Sołectwa Mieczewo wnosi o zmianę przedsięwzięć / zmianę zakresu przedsięwzięć, przewidzianych do realizacji z dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych, w następujący sposób:

Dodatkowy Fundusz Jednostek Pomocniczych 2024

 

 

 

 

Nazwa zadania

plan

zmiana

plan po zmianie

typ zadania

Wyposażenie świetlicy w klimatyzację

18 000,00

+3882,00

21882,00

inwestycja

Stacja naprawy rowerów

3 882,00

-3882,00

0,00

inwestycja

SUMA

21 882,00

0,00

21882,00

 


Uzasadnienie:
Stacja naprawy rowerów została wpisana w projekt budowy drogi powiatowej więc przeznaczoną kwotę na to zadanie dokładamy na wyposażenie świetlicy w klimatyzację.

 

Szacowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia po zmianach wyniosą 21 882,00 zł i składają się z następujących pozycji:
1. Wyposażenie świetlicy w klimatyzację – 21 882,00 zł