Zebranie sołeckie - wrzesień 2023

Protokół z zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 18.09.2023

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego o godzinie 18:00.
 2. Sprawdzenie quorum - wymagana minimalna ilość 15 osób.
 3. Powitanie gości: p. Romana Kolankiewicza z-ca burmistrza; p. Roberta Borkiewicza - radnego gminy Mosina;
 4. Zatwierdzenie porządku obrad:
  1. Powitanie mieszkańców
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Zatwierdzenie porządku obrad - jednogłośnie.
  4. Sprawozdanie z wykonania zadań ze środków budżetowych Sołectwa na rok 2023
  5. Podział środków budżetowych Sołectwa na 2024
  6. Głosowanie w sprawie proponowanych uchwał
  7. Sprawy bieżące
 5. Wybrano przewodniczącą zebrania p. Izę Wójkiewicz, sekretarza p. Tomasz Gratkowskiego.
 6. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania zadań ze środków budżetowych Sołectwa na rok 2023.
 7. Duży fundusz sołecki - kwota 43 764,11 zł. Proponowane przeznaczenie:
  • organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - 5000 zł;
  • dodatkowe wyposażenie świetlicy - 2000 zł
  • zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich - 13000 zł;
  • zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Szerokiej (zamiast progów zwalniających) 12000 zł;
  • zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Rogalinie - 1000 zł
  • opłaty za utrzymanie strony mieczewo.com (domena, hosting) - 500 zł
  • renowacja sceny - 10 254,11 zł
 8. Głosowanie w sprawie uchwały nr 1 (duży fundusz sołecki) - 17 głosów za, 0 sprzeciwu, 0 wstrzymanych.
 9. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Sołectwa - przyznane 4193 zł. Proponowane przeznaczenie:
  • bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia - 2000 zł;
  • zakup paliwa do kosiarki - 193 zł;
  • serwis kosy i kosiarki - 300 zł
  • nasadzenie zieleni i ściółkowanie - 1700 zł
 10. Głosowanie w sprawie uchwały nr 2 (wydatki bieżące) - 17 głosów za, 0 sprzeciwu, 0 wstrzymanych.
 11. Dodatkowy fundusz sołecki - kwota 21 882 zł. Proponowane przeznaczenie:
  • wyposażenie świetlicy w klimatyzację zapewniając energooszczędną formę ogrzewania w okresie grzewczym - 18000 zł;
  • stacja naprawy rowerów - 3 882 zł
 12. Głosowanie w sprawie uchwały nr 3 (dodatkowy fundusz sołecki) - 17 głosów za, 0 sprzeciwu, 0 wstrzymanych.
 13. Sprawy bieżące
  • Podziękowania p. Sołtys dla Rady Sołeckie i p. Romana Kolankiewcza za wsparcie w pełnieniu obowiązków.
  • Dyskusja nad zmianami w kursowaniu autobusów.
  • Odwodnienie Mieczewa - do końca roku ma zostać zakończony etap koncepcji
  • Zgłoszono wniosek o niezwłoczne wyrównanie ulicy Szerokiej w kierunku na Dworzyska
  • Dyskutowano na temat wykonania zadaszenia przystanku szkolnego na ulicy Szerokiej - zostanie to wykonanie w ramach przesunięcia środków budżetowych.
  • Wniosek o zbadanie tematu doświetlenia chodnika w celu ułatwienia poruszania się osób niedowidzących.
  • Dyskusja na temat terminarza działań związanych z wodociągiem - przyłączeniem Mieczewa do Aquanetu. Na ukończeniu są prace projektowa przyłączenia Mieczewa w dwóch miejscach. Gmina chce przeprowadzić inwentaryzację posiadanego wodociągu, aby w momencie gdy będzie to możliwe, przekazać wodociąg Aquanetowi. Szacunkowy czas realizacji ok. 2 lat.
  • Perspektywa kanalizacji - 10 lat
  • Ul. Kamionecka - na przełomie roku uzyskanie pozwolenia na budowę. W kolejnym etapie pozyskanie środków z dofinansowanie na realizację zadania. Jeżeli nie uda się pozyskać dofinansowania - zaplanowanie w budżecie na rok 2025. Zasygnalizowano obawy mieszkańców odnośnie tego, że teraz jest źle, ale jak będzie wykonana nawierzchnia może być jeszcze gorzej - zwiększony i niebezpieczny ruch pojazdów. W celu ograniczenia tych obaw, zaprojektowane są wyniesione skrzyżowania, infrastruktura spowalniająca, strefa zamieszkania. Możliwe będzie egzekwowanie przepisów drogowych np. przekraczanie prędkości.
  • Zgłoszono skargę na pojazdy z odpadami, które skracają drogę z Kamionek do Kórnika, przez Mieczewo ulicą Kamionecką, powodując wzmożony i niebezpieczny (duże prędkości) ruch.
  • Burmistrz zwrócił uwagę, że utrzymanie drożnych przepustów w przejazdach na rowem melioracyjnym należy do obowiązków właściciela posesji.
  • Zapowiedziano kontrole związane z właściwym odprowadzeniem wód opadowych. Zasygnalizowano o programie Moja woda.
  • Złożono wniosek dodatkowo organizację wywozów odpadów organicznych w okresie porządków jesiennych i wiosennych.
  • Zaproponowano zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz sołectwa poprzez łączenie różnych akcji
  • W zebraniu wzięło udział 17 osób (lista obecności).
 14. Zakończenie zebrania.

 

Protokołował

Tomasz Gratkowski