Zebranie Wiejskie - wrzesień 2021

W dniu 15-09-2021 odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Mieczewo.

Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Mieczewo z dnia 15.09.2021

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego o godzinie 18:00.Sprawdzenie kworum. 
 2. Nie stwierdzono kworum. Wyznaczony drugi termin na godzinę 18:15.
 3. Otwarcie zebrania w drugim terminie. Ilość osób 13.
 4. Przedstawienie porządku obrad:
  1. Powitanie mieszkańców
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad
  4. Sprawozdanie z realizacji środków budżetowych Sołectwa
  5. Podział środków budżetowych Sołectwa na 2022.
  6. Wnioski do Budżetu Gminy na 2022.
  7. Głosowanie w sprawie proponowanych uchwał
  8. Sprawy bieżące
  9. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad osób za  13 osób przeciw  0 osób się wstrzymało 0.
 5. Sprawozdanie z realizacji środków budżetowych Sołectwa.
 6. Podział środków na 2022 (63 680,93 zł)
  1. Budowa zadaszenia sceny przy świetlicy i remont sceny – 19 866,64 zł
  2. Wyposażenie świetlicy - 3 500 zł
  3. Zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich oraz prace gospodarcze 12 000 zł
  4. Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy - 10 000 zł 
  5. Budowa łącza internetowego i abonament - 1 000 zł
  6. Pomoce dydaktyczne dla SP Rogalin -1 000 zł
  7. Projekt oświetlenia ulic Szeroka (powiatowa), Przylesie, Poziomkowa - 8 000 zł
  8. Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia - 1 881 zł
  9. Przegląd kosy i kosiarki - 200 zł
  10. Spotkania integracyjne 2 000 zł + 2 000 zł
  11. Nasadzenia zieleni -2 233,29 zł (wykorzystać nasadzenia kompensacyjne)
 7. Uchwała nr 1 dotycząca funduszu sołeckiego.  osób za 15 osób przeciw 0 osób się wstrzymało 2.
 8. Uchwała nr 2 dotycząca środków wydzielonych w budżecie do dyspozycji sołectwa. osób za 16 osób przeciw 0 osób się wstrzymało 1.
 9. Wnioski do budżetu gminy na rok 2022
  1. utwardzenie ulicy Kamioneckiej - nic się nie zadziało - gmina „bije się w pierś”.
  2. naprawa chodnika na ulicy Szerokiej w Mieczewie
  3. udrożnienie systemu odwodnienia Mieczewa
  4. budowa przejścia  dla pieszych przy sklepie spożywczym
  5. współpraca z ZDP w sprawie utwardzenia ul. Szerokiej w części  powiatowej.
  6. dokończenie chodnika w ciągu ul. Szerokiej od nr.13-24  (230m).
  7. zwiększenie ilości połączeń linii 699
  8. poprawa bezpieczeństwa na końcu ul. Szerokiej w Mieczewie - znak D40 „strefa zamieszkania”; ograniczenie tonażu;
  9. budowa zaprojektowanego w 2019 oświetlenia ul. Wierzbowa i Lipowa.
  10. spowalniacze od ulicy Kamioneckiej do Leśniczówki na ulicy Szerokiej.
 10. Uchwała dotycząca wniosków do budżetu na rok 2022,  osób za 17 osób przeciw  0 osób się wstrzymało 0.
 11. Dyskusja w sprawach bieżących:
  1. rozpoczęcie działań związanych z realizacją monitoringu z budżetu 2021 - ok. 10 000 zł.
  2. wniosek o wizję lokalną, aby znaleźć rozwiązanie bardziej skuteczne w ograniczeniu problemów z nawierzchnią na ulicy Kamioneckiej
  3. wniosek o zrobienie analizy zadrzewienia w Mieczewie
  4. dyskusja na temat ulicy Kamioneckiej - burmistrz się zobowiązał do zrewidowania tematu - informacja do 24 września b.r.
  5. koncepcja odwodnienia Mieczewa - zrewidowanie tematu - informacja do 24 września b.r.
  6. koncepcja ograniczenia ruchu na Kamioneckiej
  7. wniosek o zwrócenie się do nadleśnictwa Babki - aby wyeliminować transport przez Mieczewo
  8. wniosek o dodatkowe wyrównanie drogi na ulicy Kamioneckiej
  9. deklaracja burmistrza o wysłanie dwóch osób, które zajmą się tematem drogi i zieleni.
  10. propozycja utwardzenia doraźnego płytami
  11. dyskusja o lokalnych oczyszczalniach ekologicznych
  12. dyskusja na temat gazu – plany poza rokiem 2025
  13. pielęgnacja drzew - gmina ma z tym problem finansowy, omówienie koncepcji, co z utylizacją gałęzi, gmina zobowiązuje się do wywozu bioodpadów po odpowiednio wcześniejszym zgłoszeniu; propozycja zorganizowania spotkanie w sprawie przycinania drzew; 
  14. wniosek o lepszą komunikację sołecką np. informacje do skrzynek o zwołaniu zebrania wiejskiego
  15. wniosek o większą aktywność przedstawicieli gminy, aby przygotowywali się do spotkań z mieszkańcami np. wizja lokalna itp.
 12. Zamknięcie zebrania wiejskiego o godzinie 21:45.

Protokołował

Tomas Gratkowski


Uchwała  Nr 1 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo

 z dnia 15.09.2021

w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022

Na podstawie art. 3 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.  z 2014 r. poz. 301 z późn. Zm.), w związku z § 1. uchwały Nr LVIII/405/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina środków stanowiących fundusz sołecki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Na obszarze sołectwa Mieczewo w 2022 r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

 1. Spotkania integracyjne
 2. Nasadzenia zieleni
 3. Wyposażenie świetlicy
 4. Zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich oraz prace gospodarcze
 5. Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy
 6. Pomoce dydaktyczne SP
 7. Budowa łącza internetowego i abonament
 8. Projekt oświetlenia Szeroka (powiatowa), Przy Lesie, Poziomkowa

§ 2.

Określa się szacunkowy koszt ich realizacji na kwotę 39733,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Wniosek inicjatora uchwały

 

Dotyczy: przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2020 przyznanych sołectwu

Wnoszę o rozdysponowanie przyznanych środków funduszu na realizację następujących zadań:

 1. Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa 
 2. Nasadzenia zieleni
 3. Wyposażenie świetlicy
 4. Zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich oraz prace gospodarcze
 5. Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy
 6. Pomoce dydaktyczne SP
 7. Budowa łącza internetowego i abonament
 8. Projekt oświetlenia Szeroka (powiatowa), Przy Lesie, Poziomkowa

Uzasadnienie

Wykonanie w/w przedsięwzięć jest zadaniem własnym Gminy, służy całej wspólnocie i jest zgodne ze strategią rozwoju Gminy.

Załącznik Nr 1

do uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 24.09.2020

Na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć przewiduje się poniesienie następujących kosztów

L.p.

Opis

Koszt

1.

Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa

2 000 zł

2.

Nasadzenia zieleni

2 233,29 zł

3.

Wyposażenie świetlicy

3 500 zł

4.

Zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich oraz prace gospodarcze

12 000 zł

5.

Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy

10 000 zł

6.

Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Rogalinie

1 000 zł

7.

Budowa łącza internetowego i abonament

1 000 zł

8.

Projekt oświetlenia Szeroka (powiatowa), Przy Lesie, Poziomkowa

8 000 zł

 

-wydatki inwestycyjne…18 000,00………………………..

-zakup usług…..5 733,29………………………..

-zakup materiałów…..4 500,00…………………….....

-umowy zlecenia…12 000,00………………………………………..

 

_____________________________

(sołtys wsi)

 

Uzasadnienie

Uchwała zebrania wiejskiego sołectwa Mieczewo w sprawie wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego została podjęta z inicjatywy sołtysa (w załączeniu wniosek inicjatora).
Przedsięwzięcie wskazane w § 1 uchwały zebrania wiejskiego są zadaniami własnymi gminy, których efektem będzie poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Mieczewo.
Przedsięwzięcia są zgodnie ze strategią rozwoju gminy.

Załączniki

 1. Wniosek inicjatora
 2. Protokół Zebrania Wiejskiego
 3. Lista obecności

Uchwała  Nr 2

 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo 

z dnia 15.09.2021

w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków do dyspozycji sołectwa.

Na podstawie Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa Mieczewo  postanawia co następuje:

§ 1.

Uchwala się wniosek o przeznaczenie planowanych środków dla sołectwa: 

 1. Kwota 2 081,00 zł, wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2021 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem do dyspozycji Sołtysa i Rady Sołeckiej w tym na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem sołectwa.
 2. Kwota 2000,00 zł na spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa.
 3. Kwota 19 866,64  zł na rewitalizację świetlicy i jej otoczenia (zadaszenie i remont sceny oraz budowa wiaty przy ognisku).

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała  Nr 3

 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo 

z dnia 15.09.2021

w sprawie wniosków do budżetu gminy na rok 2022

§ 1.

Uchwala się następujące wnioski do budżetu Gminy na rok 2022:

 1. Utwardzenie ul. Kamioneckiej .
 2. Naprawa chodnika na ul. Szerokiej w Mieczewie.
 3. Udrożnienie systemu odwodnienia Mieczewa.
 4. Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie spożywczym.
 5. Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie utwardzenia ul Szerokiej w części powiatowej. 
 6. Dokończenie chodnika w ciągu ul. Szerokiej od nr. 13 – 24 (230m).
 7. Zwiększenie ilości połączeń linii 699.
 8. Poprawa bezpieczeństwa na końcu ul. Szerokiej w Mieczewie – znak D-40 „strefa zamieszkania” i montaż spowalniaczy.
 9. Ograniczenie dopuszczalnego tonażu na ul. Szerokiej.
 10. Budowa zaprojektowanego w 2019 oświetlenia ulic Wierzbowa i Lipowa.

§ 2.

Zobowiązuje się Sołtysa do przedłożenia wniosków Burmistrzowi