Regulamin świetlic wiejskich gminy Mosina

REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH

GMINY MOSINA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Świetlica to budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania wolnego czasu, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności.
 2. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i sportowej.
 3. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców wsi, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności, mającym na celu integrację lokalnego środowiska oraz działania na rzecz rozwoju kultury i edukacji.

§ 2

 1. Świetlica stanowi własność komunalną Gminy Mosina, która to własność na mocy Porozumienia została przekazana w Zarządzanie Sołectwu.
 2. Administratorem świetlicy wiejskiej jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, ul. Sowiniecka 6 G, 62 – 050 Mosina.
 3. Zarządzającym świetlicą wiejską jest Sołectwo, na terenie którego znajduje się świetlica, reprezentowane przez Sołtysa danej wsi.
 4. Sołtys miejscowości, na terenie której znajduje się świetlica wiejska, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, podpisuje w imieniu Gminy Mosina, umowy z osobami wynajmującymi świetlicę.
 5. Formularz zawartej już umowy, Sołtys danego Sołectwa przekazuje do Urzędu Miejskiego w Mosinie do dnia 5 (piątego) każdego miesiąca.

§ 3

 1. Ze świetlicy mogą korzystać mieszkańcy wsi oraz inne osoby i podmioty po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym świetlicą.
 2. Świetlica może być wynajmowana odpłatnie na: uroczystości okolicznościowe, zabawy, spotkania rodzinne, spotkania przyjacielskie, chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imieniny, stypy i inne.

§ 4

Zadania świetlicy:

Zadaniami świetlicy wiejskiej są:

 1. Popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego, w tym chórów, grup teatralnych, działalności plastycznej i innych form artystycznych.
 2. Promowanie sportu masowego, podejmowanie działań rekreacyjnych.
 3. Organizacja imprez dla mieszkańców wsi (festynów, uroczystości).
 4. Stała współpraca z Radą Sołecką oraz organizacjami i środowiskami lokalnymi mającymi swoje siedziby na terenie wsi.
 5. Promocja wsi i gminy.

§ 5

Koszty utrzymania świetlicy są finansowane z budżetu Gminy Mosina.

§ 6

 1. Do korzystających ze świetlicy należy dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy.
 2. Do korzystających ze świetlicy należy dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący                  się w świetlicy oraz na przyległym terenie.
 3. Zarządzający świetlicą umożliwia udostępnianie obiektu mieszkańcom – na zebrania         i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe.
 4. Zarządzający świetlicą dokonuje odbioru świetlicy po zakończeniu zebrań, spotkań, czy uroczystości.
 5. Zarządzający świetlicą zgłasza w Urzędzie Miejskim w Mosinie: usterki, awarie, zapotrzebowanie na: opał, środki czystości i inne.
 6. Burmistrz Gminy Mosina zastrzega możliwość wykorzystania świetlicy wiejskiej do realizacji zadań własnych Gminy lub zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, po uprzednim poinformowaniu zarządzającego świetlicą.

Rozdział II

§ 7

Warunki korzystania ze świetlicy

 1. Osoby przebywające na terenie świetlicy są zobowiązane do kulturalnego zachowania się oraz do stosowania się do obowiązujących przepisów BHP przeciwpożarowych.
 2. Zabrania się przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i środków odurzających, oraz spożywania na terenie świetlicy alkoholu (z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 9 ust. 1.)
 3. Mienie znajdujące się na terenie świetlicy, nie może być wynoszone poza teren świetlicy, a korzystanie z niego może odbywać się jedynie za zgodą zarządzającego świetlicą.
 4. Osoby przebywające na terenie świetlicy zobowiązane są do dbania o czysty i estetyczny wygląd pomieszczeń.
 5. Zarządzający świetlicą może nakazać jej opuszczenie osobom:
 1. dopuszczającym się agresywnego zachowania wobec innej osoby przebywającej w świetlicy,
 2. zachowującym się niewłaściwie, w sposób sprzeczny z zasadami niniejszego regulaminu albo wskazujący na spożycie przez osobę alkoholu bądź środków odurzających,
 3. dopuszczającym się zniszczenia mienia znajdującego się na terenie świetlicy.

§ 8

Ze świetlicy mogą korzystać nieodpłatnie:

 1. Zebranie wiejskie i sołtys zgodnie ze statutem sołectwa.
 2. Mieszkańcy sołectwa w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych.
 3. Dzieci i młodzież z terenu sołectwa w ramach spędzania wolnego czasu i pod opieką osoby dorosłej.
 4. Stowarzyszenia mające swoją siedzibę na terenie wsi – jeden raz w miesiącu nieodpłatnie, oprócz przypadku wynajęcia świetlicy na cele komercyjne.

§ 9

Ze świetlicy mogą korzystać odpłatnie:

 1. Osoby i podmioty w celach prywatnych, komercyjnych i innych, takich jak: wesela, komunie, chrzciny, zebrania okolicznościowe, szkolenia prowadzone przez osoby zewnątrz, itp. wydarzenia, na podstawie umów zawieranych z Gminą Mosina.
 2. Wynajem świetlicy na cele komercyjne i prywatne odbywa się odpłatnie według cennika stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu,
 3. Wydarzenia o charakterze zorganizowanym winny być zgłaszane do harmonogramu prowadzonego przez zarządzającego świetlicą.
 4. Zgłoszenie do harmonogramu powinno zawierać:
 1. określenie organizatora przedsięwzięcia,
 2. określenie osoby odpowiedzialnej (osoba powyżej 18 lat),
 3. przewidywaną ilość osób,
 4. czas oraz godziny, w jakich ma się odbywać wydarzenie,
 5. cel wydarzenia.
 1. Przy każdorazowym przekazywaniu świetlicy wiejskiej winna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz przekazaniem lokalu w stanie takim, w jakim został przyjęty.
 1. Za ewentualne uszkodzenia w mieniu świetlicy odpowiada organizator wydarzenia, który winien usunąć usterki w terminie jak najkrótszym.
 2. Opłaty za wynajem na cele określone w § 9 ust. 1 należy uiszczać przed planowanym zamierzeniem, przelewem na rachunek bankowy: Gmina Mosina: 26 90480007 0000 0215 2000 0000. Przed rozpoczęciem wydarzenia należy okazać zarządzającemu świetlicą dowód wpłaty.
 3. Opłata za wynajęcie świetlicy zawiera koszty za zużytą energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości i śmieci i ogrzewanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W świetlicy wiejskiej zajęcia prowadzą upoważnione osoby, które mają obowiązek prowadzenia niezbędnej dokumentacji.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i nieodpłatne
 3. Uczestnicy biorą udział w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć
 4. Wszyscy korzystający ze świetlicy winni przestrzegać wszelkich przepisów prawa dotyczących porządku publicznego, stanu sanitarnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 5. Do dnia 5 (piątego) każdego miesiąca, zarządzający świetlicą winien informować Burmistrza Gminy Mosina, o wszystkich planowanych zamierzeniach, gdyż wówczas oferta zajęć i kulturalna świetlicy będzie mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Cennik wynajmu:

CENNIK WYNAJMU ŚWIETLIC WIEJSKICH W SEZONIE GRZEWCZYM

Wyszczególnienie

Imprezy okolicznościowe (komunie, "lecia" za wyjątkiem osiemnastek, przyjęcia, chrzciny)

Wesela

Imprezy taneczne (osiemnastki, zabawy, dyskoteki)

Stypy

Szkolenia

Wynajem świetlicy na jedną (1) godzinę                            (różne cele)

Stawki czynszowe - komercyjne [zł / dzień]

Stawki czynszowe dla mieszkańców gminy         [zł / dzień]

Stawki czynszowe - komercyjne [zł / dzień]

Stawki czynszowe dla mieszkańców gminy         [zł / dzień]

Stawki czynszowe - komercyjne [zł / dzień]

Stawki czynszowe dla mieszkańców gminy         [zł / dzień]

Stawki czynszowe - komercyjne [zł / dzień]

Stawki czynszowe dla mieszkańców gminy         [zł / dzień]

Stawki czynszowe - komercyjne [zł / dzień]

Stawki czynszowe dla mieszkańców gminy         [zł / dzień]

Stawki czynszowe - komercyjne [zł/godzinę]

Stawki czynszowe dla mieszkańców gminy         [zł/godzinę]

Mieczewo

353,02

234,93

490,94

303,89

299,67

208,26

187,41

152,13

215,26

166,05

34,35

24,67

CENNIK WYNAJMU ŚWIETLIC WIEJSKICH POZA SEZONEM GRZEWCZYM

Wyszczególnienie

Imprezy okolicznościowe (komunie, "lecia" za wyjątkiem osiemnastek, przyjęcia, chrzciny)

Wesela

Imprezy taneczne (osiemnastki, zabawy, dyskoteki)

Stypy

Szkolenia

Wynajem świetlicy na jedną (1) godzinę                          (różne cele)

Stawki czynszowe - komercyjne [zł / dzień]

Stawki czynszowe dla mieszkańców gminy         [zł / dzień]

Stawki czynszowe - komercyjne [zł / dzień]

Stawki czynszowe dla mieszkańców gminy         [zł / dzień]

Stawki czynszowe - komercyjne [zł / dzień]

Stawki czynszowe dla mieszkańców gminy         [zł / dzień]

Stawki czynszowe - komercyjne [zł / dzień]

Stawki czynszowe dla mieszkańców gminy         [zł / dzień]

Stawki czynszowe - komercyjne [zł / dzień]

Stawki czynszowe dla mieszkańców gminy         [zł / dzień]

Stawki czynszowe - komercyjne [zł/godzinę]

Stawki czynszowe dla mieszkańców gminy         [zł/godzinę]

Mieczewo

320,51

202,43

458,43

271,39

267,16

175,75

154,91

119,63

182,75

133,55

30,19

20,50