Zebranie wiejskie - wrzesień 2017

Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Mieczewo z dnia 27.09.2017

Zebranie rozpoczęło się o godz.  18:00, tj. w wyznaczonym terminie i trwało do  godz. 20:30.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Mieczewo, wg. listy obecności 30 osób, oraz zaproszony gość Zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch.

Sołtys Otworzył Zebranie Wiejskie i przeprowadził wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza. Na przewodniczącego zebrania wybrano : p. Bronisława Sznurę, sekretarzem został Roman Kolankiewicz.

Z uwagi na ograniczony czas zaproszonego gościa, sołtys zaproponował następujący porządek zebrania:

 1. Wystąpienie Zastępcy Burmistrza i pytania oraz dyskusja
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz z wykonania Funduszu Sołeckiego za rok 2017
 3. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia środków Funduszu sołeckiego 2017 i 2018

Zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch zaproponował, że odniesie się do tematów o które został poproszony aby je omówić przez Radnego Romana Kolankiewicza. W sprawie zaawansowania wykonania zadania dla Mieczewa z Budżetu Obywatelskiego poinformował, że nie ma kompletnej wiedzy z uwagi na nieobecność pracowników Urzędu, w toku dyskusji ustalono, że został wykonany projekt i jest do wglądu w Urzędzie. W sprawie wodociągu w Mieczewie, udzielił informacji w temacie przejęcia działki od Agencji Rynku Rolnego oraz poinformował o możliwościach i skutkach zasilania Mieczewa z wodociągu Aquanet’u. Poinformował również, że w związku z trudnościami jakie pojawiły się na etapie projektowania dodatkowego zasilania wodociągu w Mieczewie, prace zostają wstrzymane na okres co najmniej dwóch do trzech lat. Po dyskusji, poinformował, że w planach jest budowa zbiorników magazynujących wodę na końcu wodociągu w Mieczewie które będą stanowiły dodatkowe zasilanie w okresie najwyższych rozbiorów i pozwolą na przyłączanie nowych odbiorców, ze strony mieszkańców padła również propozycja zbudowania niezależnego ujęcia wody w Mieczewie. W temacie wyników pomiarów natężenia ruchu i dalszych działań zmierzających do utwardzenia ul. Kamioneckiej, poinformował, że ze względu na nieobecność pracowników Urzędu, nie może udzielić informacji po czym odbyła się dyskusja w tej sprawie. W sprawie budowy Sali gimnastycznej przy szkole w Rogalinie, udzielił informacji, ze w ciągu najbliższych dwóch lat nie przewiduje się realizacji tej inwestycji, po dyskusji ustalono, że jest realne aby w budżecie na rok 2018 znalazły się środki na koncepcje i projekt budowy omawianej Sali gimnastycznej W sprawie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mieczewie udzielił informacji, że inwestycja na kwote75.000 zł, zostanie sfinalizowana do końca lipca 2018 roku. Poruszono również zagadnienie kanalizacji wsi Mieczewo i w toku dyskusji ustalono, ze w Mieczewie może powstać w ciągu dwóch może trzech lat kanalizacja z oczyszczalnią kompaktową obsługującą tylko obszar Mieczewa. Z uwagi na ograniczony czas nie wyczerpano tematów dyskusji oraz zapytań, ustalono, że odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami Mieczewa w październiku a na zadane pytania zostanie udzielona odpowiedź na piśmie do końca następnego tygodnia tj. do 06.10.2017 r.

Sołtys poprosił sekretarza zebrania o przedstawienie zaawansowania wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego 2017 oraz propozycji zadań na rok 2018 które zostały wypracowane na spotkaniu Rady Sołeckiej i Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa „Mieczewo – nasze miejsce”. Po zaprezentowaniu powyższego, odbyła się dyskusja w wyniku której podjęto uchwałę nr 1 o zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2017, uchwałę przyjęto jednogłośnie; oraz uchwały nr 2 i nr 3 dotyczące środków na rok 2018 obie uchwały przyjęto jednogłośnie, treść uchwał w załączeniu.

Po dyskusji podsumowującej zebranie, podjęto uchwałę nr 4 w sprawie wniosków do budżetu gminy na rok 2018, uchwałę podjęto jednogłośnie, treść uchwały w złączeniu.

Wystosowano również apel do Burmistrza, treść apelu w załączeniu.

Na tym zebranie zakończono.


Apel  Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 27.09.2017 w sprawie terenów zielonych w Mieczewie

Zebranie Wiejskie, zwraca się do Burmistrza Gminy Mosina o dopilnowanie przeprowadzania regularnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych w obszarze sołectwa Mieczewo.

Od kilku lat spada udział własny mieszkańców w utrzymaniu należytej estetyki zielonych terenów gminnych przyległych do posesji prywatnych. Mieszkańcy corocznie decydowali się przeznaczać część środków z funduszu sołeckiego na umowy zlecenia w ramach, których miała się odbywać pielęgnacja zieleni, jednak środki te okazały się niewystarczające, aby znaleźć osobę, która rzetelnie i za godziwa stawkę wynagrodzenia zgodzi się podjąć wymienionych zadań.

Mieszkańcy nie mają też możliwości wykonywania zabiegów pielęgnacyjny na rosnących przy ich posesjach, a na terenach gminnych, drzewach. Dziś wiele drzew, przez dziesięciolecia utrzymywanych w estetycznej i planowej formie, rozrosło się do dzikich form niejednokrotnie zarastając chodniki i wrastając w napowietrzne linie energetyczne. Nadmierny rozrost drzew pozbawia tez mieszkańców przyległych posesji nasłonecznienia. Apelujemy, aby ten problem rozwiązać w ramach konsultacji z mieszkańcami w trybie pilnym, aby do odpowiednich zabiegów przystąpić przed kolejnym sezonem wegetacyjnym.


Uchwała  Nr 1/17 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 27.09.2017

w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 oraz zmiany przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa na rok 2017

Na podstawie art. 3 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.  z 2014 r. poz. 420), w związku z § 1. uchwały Nr LVIII/405/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina środków stanowiących fundusz sołecki, oraz na podstawie Statutu Sołectwa uchwala się co następuję:

§ 1.

Zmienia się przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego z zadania „Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej” w wysokości 1860zł na następujące zadania:

 1. Zakup węgla w celu ogrzewania świetlicy wiejskiej w kwocie 1000 zł
 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 860 zł

§ 2.

Zmienia się przeznaczenie środków do dyspozycji sołectwa z zadania „utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej” w kwocie 2805 zł na zadanie:

 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 2805 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.


Uchwała  Nr 2/17 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo  z dnia 27.09.2017

w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018

Na podstawie art. 3 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.  z 2014 r. poz. 420), w związku z § 1. uchwały Nr LVIII/405/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina środków stanowiących fundusz sołecki, uchwala się co następuję:

§ 1.

Na obszarze sołectwa Mieczewo w 2018 r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

 1. Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych na teren wokół świetlicy wiejskiej
 2. Zakup namiotu handlowo imprezowego
 3. Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa

§ 2.

Określa się szacunkowy koszt ich realizacji na kwotę 26239,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 27.09.2017

Na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć przewiduje się poniesienie następujących kosztów

L.p.

Opis

Koszt

1.

Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych na teren wokół świetlicy wiejskiej

14239,46 zł

2.

Zakup namiotu handlowo imprezowego

5000,00 zł

3.

Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa

7000,00 zł

 

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania:

26239,46 zł

 

Uzasadnienie

Uchwała zebrania wiejskiego sołectwa Mieczewo w sprawie wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego została podjęta z inicjatywy sołtysa (w załączeniu wniosek inicjatora).

Przedsięwzięcie wskazane w § 1 uchwały zebrania wiejskiego są zadaniami własnymi gminy, których efektem będzie:

Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Mieczewo. Urządzenia  sportowo rekreacyjne pozwolą na aktywniejsze spędzanie czasu a zakup namiotu imprezowego oraz środki na organizację spotkań dla mieszkańców przyczynia się do pogłębienia integracji.

Przedsięwzięcia są zgodnie ze strategią rozwoju gminy.

Załączniki

 1. Wniosek inicjatora
 2. Protokoł Zebrania Wiejskiego
 3. Lista obecnosci

Uchwała  Nr 3/17  Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 27.09.2017

w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków do dyspozycji sołectwa.

Na podstawie Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa Mieczewo  postanawia co następuje:

§ 1.

Uchwala się wniosek o przeznaczenie środków przekazanych sołectwu w wysokości 2840,00 zł, wyodrębnionego w budżecie gminy na rok 2018 , na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców - tj. do dyspozycji Sołtysa na realizacje bieżących potrzeb sołectwa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.


Uchwała  Nr 4/17  Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mieczewo z dnia 27.09.2017

w sprawie wniosków do budżetu gminy na rok 2018.

§ 1.

Uchwala się następujące wnioski do budżetu Gminy na rok 2018:

 1. Budowa zbiorników magazynujących wodę na końcu wodociągu w Mieczewie
 2. Utwardzenie w sposób uniemożliwiający pylenie ul. Kamioneckiej w Mieczewie
 3. Stworzenie koncepcji i projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole w Rogalinie
 4. Naprawa chodnika na ul. Szerokiej w Mieczewie
 5. Udrożnienie systemu odwodnienia Mieczewa oraz budowa umocnień uniemożliwiających rozmywanie poboczy i rowów odwadniających.
 6. Budowa przejścia dla pieszych łączącego chodnik na ul. Szerokiej jednokierunkowej z chodnikiem po przeciwnej stronie ul. Szerokiej.
 7. Ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Mieczewie

§ 2.

Zobowiązuje się Sołtysa do przedłożenia wniosków Burmistrzowi

 • Brak komentarzy