Zebranie wiejskie wrzesień 2013

W dniu 23 września 2013 odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym celem było ustalenia przeznaczenie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego 2014.

Protokół
z Zebrania Wiejskiego sołectwa Mieczewo
odbytego w dniu 23 września 2013 r.


Zebranie rozpoczęło się o godz.  20:00, tj. w wyznaczonym terminie i trwało do  godz.  22:00.
W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Mieczewo, wg. listy obecności - 25 osób oraz z-ca burmistrza p. Waldemar Krzyżanowski
Na przewodniczącego zebrania wybrano : p. Bronisława Sznurę, na protokolanta wybrano: p.  Tomasz Gratkowskiego
Porządek zebrania:

 •  Omówienie bieżących tematów związanych z problemami wsi Mieczewo
 •  Ustalenie i uchwalenie wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na realizację zadań  służących poprawie warunków życia mieszkańców.   

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów za 25, przeciw 0,  wstrzymujących się 0

Streszczenie przebiegu  obrad:

Po przedstawieniu i zatwierdzeniu porządku obrad, p. Krzyżanowski omówił następujące tematy:

 • Problem czyszczenia rowów melioracyjnych. Zaplanowano wykonanie inwentaryzacji najbardziej newralgicznych węzłów systemu odprowadzenia wody. Temat ma być kontynuowany na kolejnych spotkaniach roboczych.
 • Komunikacja autobusowa - przedstawiono koncepcję zmiany komunikacji pomiędzy Mieczewa, Mosiną i Kórnikiem.
 • Zapowiedziano akcję związaną z działaniami przeciw wykluczeniu - szansa dla rodzin najuboższych na otrzymania komputera z dostępem do internetu.

Wnioski i pytania zgłoszone przez mieszkańców:

 • Kiedy zostanie zakończona budowa chodnika przy ulicy Szerokiej - sprawa ma zostać wyjaśniona;
 • Zaproponowano, aby autobusy szkolne zatrzymywały się w zatoczce przy ulicy Rogalińskie (w okolicach ulicy Ogrodowej);
 • mieszkańcy zwracają się z prośbą o uwzględnienie w planowanym budżecie gminnym sfinansowania budowy gazociągu w Mieczewie;
 • zgłoszono wniosek o załatanie dziury na ulicy Kamioneckiej, która uniemożliwia komunikację w okresie opadów;
 • zgłoszono problem zaśmiecania odcinka drogi, która jest przedłużeniem ulicy Promienistej;
 • zgłoszono wniosek o wykonanie termomodernizacji świelicy;
 • zgłoszono wniosek o dodatkową tabliczkę pod znakiem ograniczającym tonaż (10T) pojazdów na ulicy Kamioneckiej
 • zgłoszono wniosek o wsparcie w wykonaniu utwardzonego podłoża w wiatach, które znajdują  się przy placu zabaw (dostarczenie rozbiórkowej kostki brukowej).

 

Następnie rada sołecka przedstawiła mieszkańcom propozycje przeznaczenie funduszu sołeckiego na rok 2014. Po przeprowadzonej dyskusji przeprowadzono głosowanie jawne.

Wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego za było 25 uczestników zebrania, przeciw  0, wstrzymało się od głosu 0. Uchwała została przyjęta.

Treść podjętej uchwały:

 Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)  oraz uchwały Rady Miejskiej w Mosinie  Nr IX/50/11  z  dnia 30 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki -  z g ł a s z a m y  następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego:

 • Remont instalacji grzewczej w świetlicy wiejskie w Mieczewie – koszt materiałów 7500 zł i koszt usługi – 1500 zł
 • Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Mieczewie - koszt materiałów 4000 zł i koszt usługi - 960,47
 • Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej (okolice: przystanku, placu zabaw, świetlicy wiejskiej) – koszt usługi 3000 zł

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania 16 960,47 zł

Uzasadnienie:

 • Ad 1 Świetlica wiejska w Mieczewie jest miejscem integracji naszych mieszkańców. W tym roku powstał kącik czytelniczy, z którego regularnie korzystają mieczewianie. W okresie jesienno-zimowym są planowane imprezy dla dzieci i mieszkańców Mieczewa np. Mikołajki, spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet itp.. Brak ogrzewanych pomieszczeń uniemożliwia normalne funkcjonowanie.
 • Ad 2 Uwzględniając uzasadnie dotycząc pkt. 1, brak sanitariatów jest elementem wykluczającym normalne funkcjonowanie świetlicy. Dotyczy to działalności w ciągu całego roku, gdy odbywają się różnorodne spotkanie i imprezy okolicznościowe dla mieszkańców.
 • Ad 3 Utrzymanie porządku w miejscach publicznych, które są wizytówką naszej miejscowości oraz poprawa estetyki wyglądu wsi.
  Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu 23-09-2013

Zapraszamy do dyskusji na forum >>

 • W ramach tzw. małego funduszu, wkrótce (tj. prawdopodobnie w czerwcu) pojawią się małe bramki do treningów na naszym boisku. Myślę, że trenujące dzieciaki będą często z tych "urządzeń" korzystać :)

  0 Lubię