Studium dla Mieczewa c.d.

8 marca wyłożono do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

Mapa w pełnej rozdzielczości dostępna tutaj:

 

Treść STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSINA:

Teren, który swego czasu miał być strefą przemysłową jest obecnie opisany w następujący sposób:

"UZ – tereny zabudowy usługowej w zieleni

A_UZ1, A_UZ2, A_UZ3, A_UZ4, C_UZ1, C_UZ2, C_UZ3, C_UZ4, D_UZ1, D_UZ2, D_UZ3, D_UZ4, E_UZ1, E_UZ2, E_UZ3, E_UZ4, F_UZ1, F_UZ2, F_UZ3, F_UZ4, F_UZ5

Tereny zabudowy usługowej w zieleni obejmują istniejące i planowane obiekty sportowe i rekreacyjne służące zaspokajaniu potrzeb ludności z zakresu aktywnego wypoczynku, sportu, turystyki.

 1. Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem UZ jest sport i rekreacja, turystyka oraz zieleń urządzona, za wyjątkiem terenu E_UZ3, na którym dopuszcza się ochronę zdrowia i opieki w formie domów spokojnej starości.

 2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zabudowę usługową z zakresu:

 1. 1)  usług kultury;

 2. 2)  ochrony zdrowia i opieki, np. ośrodki zdrowia, domy spokojnej starości itp.;

 3. 3)  innych usług związanych z obsługą przeznaczenia podstawowego np. usługi

  gastronomiczne, handlowe itp.

 1. Ustala się wyposażenie terenów w drogi publiczne lub wewnętrzne, inną

  infrastrukturę techniczną, ciągi piesze, parkingi.

 2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, o

  ile ustalenia dodatkowe dla planów miejscowych nie stanowią inaczej:

 1. 1)  minimalna powierzchnia działki budowlanej uzależniona odszczegółowego

  przeznaczenia terenu, określona w planie miejscowym;

 2. 2)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków: nie większa niż 3;

 3. 3)  powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni terenu;

 4. 4)  udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60% terenu.

5. Należy dążyć do zachowania istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i zakrzewień, trwałych użytków zielonych, a także cieków i oczek wodnych."


Poprzednio na ten temat pisaliśmy tutaj: 

Protest przeciwko strefie przemysłowej Mieczewo-Świątniki-Rogalin

Strefa przemysłowa w okolicy Mieczewa?

Strefa inwestycyjna Mieczewo/Świątniki c.d.

Strefa inwestycyjna - spotkanie w Świątnikach

Spotkanie w Mieczewie - strefa inwestycyjna pod Mieczewem

Strefa inwestycyjna w Mieczewie - spotkanie z burmistrzem