Studium dla Mieczewa – zagrożenia!

20 września w Mosinie i 3 października mogliśmy posłuchać zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha jak próbuje bronić pomysłu strefy przemysłowej na terenach Mieczewa, Rogalina i Świątnik. O strefie przemysłowej można poczytać w osobnym artykule i śledzić dyskusje na facebooku.

Jednak w cieniu tej dyskusji nie może nam umknąć inne zagrożenie jakie niesie ze sobą wyłożone studium kierunków zagospodarowania gminy.

W całej gminie wyznaczono wiele obszarów oznaczonych symbolem „MN” (strzałki wskazujące teren w kolorze niebieskim), który złudnie oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a w praktyce dopuszcza trzypiętrowe szeregowce o wysokości 12m na działkach 300m2. Poniżej artykułu, szczegółowy wyciąg z części tekstowej studium.

Taka zabudowa potencjalnie mogła by się pojawić w większości Mieczewa całkowicie burząc obecny ład przestrzenny i wiejski charakter naszej miejscowości.

Ogromnym zagrożeniem jest również wyznaczenie takiego obszaru w Rogalinie. Tam zmieszczą się potencjalnie 1000 – 2000 mieszkań w szeregowcach, wyobraźmy sobie jak takie zagęszczenie zabudowy wpłynie na jakość naszego życia i komunikację samochodową.

Co możemy zrobić?

Możemy nie zgodzić się z planami przedstawionymi przez burmistrza i złożyć uwagi do studium. Uwagi muszą być w wersji papierowej z podpisem. Uwagi można osobiście składać w urzędzie do 15.10.2018 lub dostarczyć do 14.10.2018 do sołtysa Romana Kolankiewicza na ul. Ogrodową 5.

Uwagi będą rozpatrywane i albo uwzględnione, albo nie.

Kto zdecyduje o rozpatrzeniu uwag?

Burmistrz którego wybierzemy 21 października a następnie studium będą uchwalać radni Rady Miejskiej. Zagłosujmy mądrze i pokażmy poprzez frekwencję, że są to dla nas ważne sprawy.

Jak napisać uwagi?

Można pisać samemu lub skorzystać z przygotowanych formularzy dostępnych u sołtysa i w sklepie „U Marioli” lub pobrać ze strony (linki pod artykułem).

Plików:
pdf.png Uwagi do projektu Studium (C_MN4)) HOT
Data 05-10-2018 22:08:38 Wielkość pliku 9.19 KB Download 106 Pobierz

pdf.png Uwagi do projektu Studium (C-MN10 i C_MN11) HOT
Data 06-10-2018 19:25:36 Wielkość pliku 16.03 KB Download 122 Pobierz

pdf.png Uwagi do projektu Studium (C_AG2)) HOT
Data 06-10-2018 19:26:17 Wielkość pliku 15.83 KB Download 105 Pobierz


Wyciąg z tekstu studium:

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1. Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:

1) zabudowę zagrodową na działkach obecnie przez nią zajmowanych;

2) zabudowę usługową, w tym usługi podstawowe z zakresu:

a) ochrony zdrowia i opieki, np. ośrodki zdrowia, domy spokojnej starości itp.,

b) oświaty, np. przedszkola, szkoły, itp.,

c) kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp.,

d) administracji publicznej,

e) innych usług dotyczących zaspokajania potrzeb ludności poprzez obsługę, pośrednictwo, wytwarzanie lub serwis dóbr materialnych np. usługi finansowe, gastronomiczne, hotelarskie, handlowe, obsługa komunikacji samochodowej itp., które nie powinny powodować uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej;

3) sport i rekreację;

 

3. Ustala się wyposażenie terenów w drogi publiczne lub wewnętrzne, inną infrastrukturę techniczną, ciągi piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Ustala się tworzenie i zachowanie terenów zieleni urządzonej ogólnodostępnej w postaci placów, skwerów i zieleńców oraz zieleni w pasach drogowych, przy czym łączna powierzchnia terenów zieleni ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 20% powierzchni terenu.

5. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:

1) zaleca się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż:

a) 700 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (na jeden budynek),

b) 500 m2 dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (na jeden segment),

c) 300 m2 dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej (na jeden segment);

2) udział powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla planowanych terenów mieszkaniowych zaleca się nie mniej niż 40% działki budowlanej,

b) dla pozostałych funkcji zaleca się nie mniej niż 15%.

6. Ustala się dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obiekty o wysokości nie przekraczającej 12 m i ilości kondygnacji nie większej niż 3.

7. Zaleca się przy kształtowaniu nowej zabudowy zachowanie istniejących linii zabudowy wyznaczonych przez budynki usytuowane wzdłuż danej ulicy.

8. Dopuszcza się obiekty o funkcjach usługowych jako obiekty wolno stojące o wysokości nie większej niż ustalona dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub jako wydzielone w formie lokali użytkowych.

9. Należy dążyć do zachowania istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i zakrzewień, a także cieków i oczek wodnych.

10. Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej w pasie o szerokości min. 10 m od strony dróg wojewódzkich.

 

 

 

M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

Tereny istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

1. Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem M jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:

1) zabudowę usługową, w tym usługi podstawowe z zakresu:

a) ochrony zdrowia i opieki, np. ośrodki zdrowia, domy spokojnej starości, itp.,

b) oświaty, np. przedszkola, szkoły, itp.,

c) kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp.,

d) administracji publicznej,

e) innych usług dotyczących zaspokajania potrzeb ludności poprzez obsługę, pośrednictwo, wytwarzanie lub serwis dóbr materialnych np. usługi finansowe, gastronomiczne, hotelarskie, handlowe, obsługa komunikacji samochodowej itp., które nie powinny powodować uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej,

f) usług turystycznych w formie gospodarstw agroturystycznych wraz z towarzyszącymi im usługami (np. gastronomia, wypożyczalnie rowerów itp.);

2) drobną działalność produkcyjną i inne przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie powodujące uciążliwości poza granicami działki inwestora dopuszcza się wyłącznie na terenach poza granicami form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów określających cele, zasady i formy ochrony przyrody, za wyjątkiem działań dopuszczonych w aktach powołujących te formy ochrony;

3) sport i rekreację.

3. Ustala się wyposażenie terenów w drogi publiczne lub wewnętrzne, inną infrastrukturę techniczną, ciągi piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Ustala się tworzenie i zachowanie terenów zieleni urządzonej ogólnodostępnej w postaci placów, skwerów i zieleńców oraz zieleni w pasach drogowych, przy czym łączna powierzchnia terenów zieleni ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 20% powierzchni terenu.

5. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:

1) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż:

a) 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej (na jeden budynek),

b) 800 m2 dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (na jeden

segment) i innej nie wymienionej;

2) udział powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla planowanych terenów mieszkaniowych zaleca się nie mniej niż 30% działki budowlanej,

b) dla pozostałych funkcji zaleca się nie mniej niż 15%.

6. Ustala się dla zabudowy obiekty wolno stojące o wysokości:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i budynków mieszkaniowych w zabudowie zagrodowej nie więcej niż 10 m i ilość kondygnacji nie większa niż 3;

2) dla budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej nie więcej niż 18 m.

7. Zaleca się przy kształtowaniu nowej zabudowy zachowanie istniejących linii zabudowy wyznaczonych przez budynki usytuowane wzdłuż danej drogi.

8. Dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej na funkcje mieszkaniowe i usługowe.

9. Dopuszcza się tworzenie gospodarstw agroturystycznych wraz z towarzyszącymi im usługami uzupełniającymi (np. gastronomia, wypożyczalnie rowerów itp.).

10. Dopuszcza się obiekty o funkcjach usługowych jako obiekty wolno stojące o wysokości nie większej niż ustalona dla zabudowy mieszkaniowej lub jako wydzielone w formie lokali użytkowych.

11. Należy dążyć do zachowania istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i zakrzewień, trwałych użytków zielonych, a także cieków i oczek wodnych.

12. Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej w pasie o szerokości min. 10 m od strony dróg wojewódzkich.