Regulamin forum: Mieczewo-nasze miejsce

Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.


Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum.

Ponadto oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz ogólny regulamin serwisu forum.mieczewo.com

Rejestrując się w na forum.mieczewo.com  zgadzasz się na te warunki.

 

Ogólny regulamin serwisu forum.mieczewo.com

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego forum.mieczewo.com do

którego wyłączne prawa przysługują serwisowi www.mieczewo.com

§ 2

Pojęcia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) Regulamin - rozumie się niniejszy dokument, umieszczony pod adresem http://forum.mieczewo.com

2) Administrator Forum / Właściciel Forum – rozumie się przez to serwis www.mieczewo.com,

3) Forum - rozumie się stronę internetową umieszczoną pod adresem forum.mieczewo.com wraz

całą zawartością,tj. miejsce do dyskusji służące wymianie informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach,

5) Użytkownicy - rozumie się użytkowników uprawnionych do korzystania z Forum i zarejestrowanych w Forum, publikujących treści w Forum,

6) Moderatorzy - rozumie się Użytkowników uprawnionych do korzystania z Forum i zarejestrowanych w Forum, którym Założyciele przekazali część lub całość swoich uprawnień przysługujących na podstawie Regulaminu, Założycielom,

8) Przeglądający - rozumie się osoby zapoznające się z treścią Forum nie będące Użytkownikami.

§ 3

1. Korzystanie z Forum wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik otrzymuje identyfikator i hasło (konto w Forum), co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Forum umowy na czas nieokreślony, której przedmiotem jest świadczenie przez Właściciela Forum usług

polegających na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczanie treści na Forum na zasadach określonych w Regulaminie. O ile Założyciel lub Moderator dopuszcza taką możliwość na Forum zapisy i materiały mogą być umieszczane przez Użytkowników bez konieczności rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W takim przypadku umieszczenie jakiegokolwiek zapisu lub materiału na Forum jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi lub – w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia – działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu i niewykorzystywania Forum w celu dystrybuowania jakichkolwiek treści będących przedmiotem ochrony przez polskie lub międzynarodowe prawo autorskie.

§ 4

1. Forum może być używany dla celów zgodnych z obowiązującym prawem.

Zabrania się zamieszczania w Forum jakichkolwiek treści, które:

1) zawierają treści sprzeczne z prawem,

2) naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,

3) zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,

4) zawierają treści pornograficzne,

5) naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,

6) zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt komputerowy Użytkownika lub Administratora, pogorszyć jego pracę lub w jakikolwiek inny sposób wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego Użytkownika lub Administratora lub Forum,

7) zawierają odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,

8) stanowią linki do stron internetowych zawierających treści wskazane w Punktach 1 – 7.

2. Założyciele lub Moderatorzy – w zakresie przysługujących im uprawnień zobowiązani są do niezwłocznego usuwania z Forum – bez uprzedzenia - treści wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu. W przypadku powtarzających się przypadków umieszczania na Forum treści zawierających treści wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu i niestosowania się Założycieli lub Moderatorów do obowiązku niezwłocznego ich usunięcia, Administrator Forum wzywa Moderatora do usunięcia naruszeń Regulaminu w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania, a w przypadku nie podjęcia przez Moderatora żadnych działań zmierzających do usunięcia naruszeń, może zamknąć Forum i usunąć z Forum treści w nim zamieszczone.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Administrator Forum niezależnie od postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu może natychmiast usunąć materiały zamieszczone w Forum w tym również wypowiedzi zamieszczone na Forum, naruszające Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

4. Właścicielowi Forum, Założycielom i Moderatorom według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników albo adresów e-mail w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

1. Dane kontaktowe Użytkowników umieszczane przez Użytkowników w Forum mogą być wykorzystywane w celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, w szczególnie ich przetwarzanie, rozpowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione. Informacje dotyczące Użytkowników takie jak numery IP i adresy e-mail mogą być udostępniane Założycielowi i Moderatorom danego Forum.

2. Informacje dotyczące Założycieli, Moderatorów, Użytkowników i Przeglądających (takie jak numery IP, adresy e-mail, dane przeglądarek internetowych) są przechowywane przez Właściciela Forum i w razie potrzeby będą udostępniane wymiarowi sprawiedliwości i organom ścigania.

§ 6

1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Administrator Forum ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych, z zastrzeżeniem, że dane osobowe udostępniane są przez Administratora Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Forum danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).

3. Administrator Forum, jako administrator danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla 3celów marketingowych jedynie przez Właściciela Serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Założycielom oraz Moderatorom przysługuje prawo wglądu do wszystkich danych udostępnionych przez Użytkownika, pod warunkiem zapewnienia ich ochrony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych osobowych poprzez przesłanie stosownego wniosku e-mailem na adres wskazany przez Administratora Forum.

7. Założycielom ani Moderatorom zakazuje się edytowania danych osobowych Użytkownika bez jego zgody przesłanej na adres e-mail Założyciela lub Moderatora (do wiadomości Właściciela Forum), chyba że edytowanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów lub Regulaminu. Założyciel lub Moderator zobowiązuje się do informowania Właściciela Forum o wszelkich okolicznościach uzasadniających edytowanie danych osobowych Użytkownika.

§ 7

1. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Forum. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienie zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.

2. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Forurm lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich, w tym również do zwrotu Właścicielowi Forum wszelkich zasadzonych od Właściciela Forum kwot, w tym także odsetek, kosztów zastępstwa procesowe, kosztów sądowych, obsługi prawnej, wynikającego z naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez użytkownika z Forum.

3. Za wszelkie zapisy i materiały zamieszczane w Forum wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Właściciel Forum nie ponosi odpowiedzialności za zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkowników w Forum jak również za następstwa ich zamieszczenia.

4. Właściciel Forum nie ponosi odpowiedzialności za:

1) wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub materiałów albo części zapisów lub materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Forum, jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,

42) sposób w jaki będą wykorzystywane profile Użytkowników, ogłoszenia, materiały lub wypowiedzi Użytkowników,

3) skuteczność anonsów zamieszczanych w Forum,

4) następstwa wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,

5) treści i inną zawartość wiadomości (materiałów) przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników oraz stron internetowych Użytkowników,

6) przerwy w dostępie do Forum zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora Forum, w tym również z przyczyn technicznych,

7) przerwy w dostępie do Forum spowodowane przyczynami zależnymi od Administratora Forum takimi jak: przyczyny techniczne (np. konserwacja sprzętu) ani też z przyczyn spowodowanych przez siłę wyższą,

8) wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Właściciela Forum,

9) za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników,

10)za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników względem siebie.

5. Właściciel Forum nie zapewnia, że każdy z Użytkowników działa w dobrej wierze, jak również nie ma możliwości pełnego kontrolowania wiarygodności Użytkowników.

6. Właściciel Forum nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami.

7. Właściciel Forum zastrzega sobie prawo do:

1) wysyłania na konta Użytkowników komunikatów dotyczących funkcjonowania Forum oraz informacji o bieżących ofertach Forum,

2) okresowego wyłączania lub ograniczania dostępności Forum bez podania przyczyn.

§ 8

1. Użytkownik może zamieszczać w Forum treści i materiały, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji w Forum. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw osób trzecich.

2. Z momentem umieszczenia w Forum treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik udziela Właścicielowi Forum licencji niewyłącznej na okres obowiązywania umowy i 5 (pięć) następnych lat na korzystanie z zamieszczonego utworu na następujących polach eksploatacji:

51) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

§ 9

Korzystanie z Forum w celach zarobkowych, w tym również umieszczanie w wiadomościach przesyłanych przez Użytkowników jakikolwiek treści posiadających cechy reklamy lub treści sugerujących możliwość wzbogacenia się w zamian za kontakt jest niedozwolone.

§ 10

Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11

1. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 1-11-2009 i może ulec zmianie w dowolnym czasie. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od umieszczenia

nowej jego wersji na stronie internetowej .

2. Korzystanie i używanie Forum przez Moderatorów, Użytkowników i Przeglądających po zmianie brzmienia Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień Regulaminu.