Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa 2021

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa „Mieczewo Nasze Miejsce” działając zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia § 16 p.2.
zawiadamia, że w dniu 27  września 2021 roku o godz. 19.00 w sali świetlicy wiejskiej w Mieczewie ul. Szeroka 3 odbędzie się:

SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MIECZEWA „MIECZEWO-NASZE MIEJSCE” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał .

3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

4. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdań:

a. finansowe za rok 2020

b. z działalności Zarządu za rok 2020

c. z działalności Komisji Rewizyjnej  za rok 2020

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podjęcie stosownej uchwały.

8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzielenie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2020.

9. Wybory Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa „Mieczewo -Nasze Miejsce” i podjęcie stosownej uchwały.

10. Wybory Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa „Mieczewo -Nasze Miejsce” i podjęcie stosownej uchwały.

11. Dyskusja dotycząca planów i kierunków działalności Stowarzyszenia.

12. Przyjęcie wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.


UWAGA
Dnia 27 września 2021 roku pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia w
świetlicy będą wyłożone do wglądu członków materiały sprawozdawcze:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2020

2. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2020


                                                                                                     Za Zarząd

                                                                                                       Prezes
                                                                                              Lidia Czarnecka

  • Brak komentarzy